Uvod u nauku (medicina, stomatologija, zdravstvena njega)

Uvod u nauku (medicina, stomatologija, zdravstvena njega)

Naziv predmeta

UVOD U NAUKU

Šifra predmeta Status predmeta semestar ECTS kredit Fond časova

obavezni

VII

6

60(2+2)

Studijski programi za koje se organizuje: Akademske osnovne studije ZDRAVSTVENE NjEGE. Studije traju 8 semestara, 240 ECTS
Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavu, praćenje i polaganje predmeta
Ciljevi izučavanja predmeta: Sticanje osnovnih znanja o prirodi nauke i naučnog rada: o strukturi nauke i ciljevima naučnog saznanja; o odnosu nauke i zdravog razuma, nauke i filozofije; o specifičnom karakteru medicine kao nauke; o uticaju nauke na život savremenog čovjeka; o načinu istraživanja i izrade naučnog rada
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Akad. prof.dr Dragoljub Mirjanić                                                                          Prof.dr Zdenka Krivokuća
Metod nastave i savladavanja gradiva: Teorijska nastava i vježbe. Seminari i konsultacije
Sadržaj predmeta

I Nedelja

II Nedelja

III Nedelja

IV Nedelja

V Nedelja

VI Nedelja

VII Nedelja

VIII Nedelja

IX Nedelja

X Nedelja

XI  Nedelja

XII Nedelja

XIII Nedelja

XIV Nedelja

XV Nedelja

XVI-XXIII Ned.

 
Pojam naukeStruktura naukePriroda, ciljevi i vrste naučnih saznanja Faze istraživačkog procesa Praktični savjeti za naučno-istraživački rad Da li je medicina (samo) prirodna nauka? O specifičnostima teorijskih i empirijskih istraživanja u medicini Medicina zasnovana na dokazima Vrste naučnih radova (kategorizacija naučnih radova) Mjerenja u biomedicini Vrste naučnih hipoteza sa posebnim osvrtom u biomedicini Statističke osnove naučno istraživačkog rada Klasično pretraživanje publikacija i naučnih informacija Citiranje literature Naučno istraživački rad studenata Medicinskog fakulteta Završni ispit, ovjera semestra i upis ocjena, dopunska nastava i popravni ispitni rok

Opterećenje studenata na predmetu

Nedeljno

Broj sati: 6h 40/30 = 8sata Struktura opterećenja: 4 sata predavanja 3 sat vježbi i seminara 1 sata samostalnog rada uključujući i konsultacije

U toku semestra

Nastava i završni ispit: 8sati h 15 nedelja = 120sati Neophodne pripreme (prije početka semestra): 2 h 8=16 Ukupno opterećenje za predmet: 6 h 30 = 180 Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku uključujući i polaganje popravnog ispita:44sata Struktura opterećenja 120 sati (nastava) + 16 sati (pripreme) + 44 sata (dopunski rad)
Studenti su obavezni da pohađaju teorijsku nastavu i vježbe i polože kolokvijum
Literatura:
1. V. Cucić, Osnovi metodologije naučnog istraživanja u medicini, Beograd, 1996. 2. J. Savić, Kako na pisati, objaviti i vrednovati naučno delo u biomedicini, Beograd, 1996. 3. P. Mandić, Metodologija naučnog rada, Banja Luka, 2004. 4. R. Zelenika, Metodologija i tehnologija izrade znanstvenog i stručnog dijela, Rijaka 2002.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:Pohađanje nastave i aktivnosti:2 seminarska rada iz računskih vježbi 2 kolokvijuma završni ispit
Posebna naznaka za predmet:
Ime nastavnika koji je pripremio podatke: Akad. prof.dr Dragoljub MirjanićProf.dr Zdenka Krivokuća
Napomena:

Log in