Stomatološki materijali - S

Stomatološki materijali - S

Naziv predmeta

STOMATOLOŠKI MATERIJALI

Šifra predmeta Status predmeta semestar ECTS kredit Fond časova

obavezni

4

4

(1+1) 30

Studijski programi za koje se organizuje: Akademske osnovne studije STOMATOLOGIJE. Studije traju 12 semestara, 360 ECTS
Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavu, praćenje i polaganje predmeta
Ciljevi izučavanja predmeta
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Akad. prof. dr Dragoljub Mirjanić, redovni profesor, Šef katedre, Prof. dr Ljubiša Džambas
Metod nastave i savladavanja gradiva: Teorijska nastava i vježbe. Seminari i konsultacije
Sadržaj predmeta

I Nedelja

II Nedelja

III Nedelja

IV Nedelja

V Nedelja

VI Nedelja

VII Nedelja

VIII Nedelja

IX Nedelja

X Nedelja

XI Nedelja

XII Nedelja

XIII Nedelja

XIV Nedelja

XV Nedelja

XVI-XXIII Ned.

Mehanička svojstva stomatoloških materijala Viskoznost i viskoelastičnost Ponašanje materijala pod dejstvom toplote Međumolekulerne sile Reakcija vezivanja stomatoloških materijala Materijali za otiske Materijali za izradu radnih modela Dentalni voskovi Metali i legure Keramički materijali Dentalni amalgam Kompoziti Materijali za implantate Cementi Sredstva za zalivanje i prekrivanje Završni ispit i popravna nastava; ispitni i popravni rok    

Opterećenje studenata na predmetu

Nedeljno

Broj sati:4x40/30=5 Struktura opterećenja: 2 sata predavanja 1 sata seminarskih vježbi 2 sat samostalnog rada uključujući konsultacije

U toku semestra

Nastava i završni ispit: 4časa x 15 nedelja=60časova Neophodne pripreme (prije početka semestra):2x5=10časova Ukupno opterećenje za predmet: 4x30=120časova Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku uključujući i polaganje popravnog ispita: 50 časova   Struktura opterećenja 60časova (nastava) + 10časova (priprema)+ 50 časova(dopunskirad)
Studenti su obavezni da pohađaju teorijsku nastavu i vježbe i polože kolokvijum
Literatura: 1. Lj. Vujošević i saradnici, Stomatološki materijali, Beograd 2004. 2. V. Jerolimov i saradnici, Osnove stomatoloških aterijala, Zagreb 2005.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:Pohađanje nastave i aktivnosti: 6 poena 2 seminarska rada iz računskih vježbi sa ukupno 12 poena (6 poena za svaki rad) 2 kolokvijuma po 16 poena (ukupno 32 poena) završni ispit 50 poena prolazna ocijena se dobije ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen
Posebna naznaka za predmet:
Ime nastavnika koji je pripremio podatke: Akad. prof. Dr Dragoljub Mirjanić
Napomena:

Log in