Stomatološka protetika – pretklinika - S - II godina - Bolonja

Stomatološka protetika – pretklinika - S - II godina - Bolonja

Naziv predmeta

STOMATOLOŠKA PROTETIKA-PRETKLINIKA

Šifra predmeta Status predmeta semestar ECTS kredit Fond časova

obavezni

3 i 4

12

(2+5) (1+4) 180

Studijski programi za koje se organizuje: Akademske osnovne studije STOMATOLOGIJE. Studije traju 12 semestara, 360 ECTS
Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavu, praćenje i polaganje predmeta
Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje studenata sa izradom mobilnih i fiksnih protetičkih radova u stomatološkoj protetici.
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof. dr Ljubiša Džambas, Šef katedre, Ass. Vukić Zoran i Veslinović Valentina
Metod nastave i savladavanja gradiva: Teorijska nastava i vježbe. Seminari i konsultacije
Sadržaj predmeta
1 i 2 Ned. 3 i 4 Ned. 5 i 6 Ned. 7 i 8 Ned. 9 i 10 Ned. 11 i 12 Ned. 13 i 14 Ned.   15 i 16 Ned. 17 i 18 Ned. 19 i 20 Ned. 21 i 22 Ned.   23 i 24 Ned.   25 i 26 Ned. 27 i 28 Ned. 29  i 30 Ned.   32 i 42 Ned. Uvod u stomatološku protetiku, sekutići i očnjaci gornje i donje vilice Premolari i molari gornje i donje vilice, fiziologija okluzija Totalna proteza, anatomski otisak Funkcionalni otisak, dobijanje definitivnog radnog modela Zagriženje šablone i određivanje M.V.O, artikulatori i obrazni luk Određivanje položaja prednjih zuba i bočnih zuba osoba sa eugnatnim odnosima vilica Principi uravnotežene okluzije sa totalnim protezama, završni postupci u izradi totalnih proteza Parcijalna proteza i konstrukcioni dijelovi parcijalne proteze Laboratorijska izrada parcijalne ploč. proteze Laboratorijska izrada skeletne proteze, uvod u fiksnu protetiku Preparacija za livenu, fasetiranu i porcelansku krunicu na fantomu i izrada modela za studije i individualne kašike Izrada radnog modela za fiksnu nadoknadu, livena djelimična krunica i livena nadogradnja Fasetirana krunica i porcelanska džeket krunica Higijenski most i fasetirani most Primjena paralelometra u fiksnoj protetici i izrada metalno keamičkih nadoknada Završni ispit i popravna nastava; ispitni i popravni rok  

Opterećenje studenata na predmetu

Nedeljno

Broj sati:12x40/60=8 sati Struktura opterećenja: 1,5 sata predavanja 4,5 sata seminarskih vježbi 2 sat samostalnog rada uključujući konsultacije

U toku semestra

Nastava i završni ispit: 8 časa x 30 nedelja=240 časova Neophodne pripreme (prije početka semestra):4x8=32časova Ukupno opterećenje za predmet: 12x30=360 časova Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku uključujući i polaganje popravnog ispita88 časova   Struktura opterećenja 240časova (nastava) + 32 časova (priprema)88časova(dopunskirad)
Studenti su obavezni da pohađaju teorijsku nastavu i vježbe i polože kolokvijum
Literatura: 1. D. Trifunović i sradnici, Stomatološka protetika - pretklinika, Beograd 2003.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:Pohađanje nastave i aktivnosti: 6 poena 4 kolokvijuma po 4 poena (ukupno 16 poena) 4 seminarska rada po 7(ukupno 28) završni ispit 50 poena prolazna ocijena se dobije ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen
Posebna naznaka za predmet:
Ime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof. dr Ljubiša Džambas
Napomena:

Log in