Stomatološka protetika – klinika (mobilna) - S - IV godina - Bolonja

Stomatološka protetika – klinika (mobilna) - S - IV godina - Bolonja

Naziv predmeta

STOMATOLOŠKA PROTETIKA - KLINIKA (MOBILNA)

 
Šifra predmeta Status predmeta semestar ECTS kredit Fond časova

obavezni

7 i 8

14

225 (1+6) (2+6)

Studijski programi za koje se organizuje: Akademske osnovne studije STOMATOLOGIJE. Studije traju 12 semestara, 360 ECTS
Uslovljenost drugim predmetima: Gnatologija, Restaurativna odontologija
Ciljevi izučavanja predmeta: Osposobljavanje studenata pri izradi mobilnih zubnih proteza kod jednostavnijih slučajeva.
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof. dr Ljubisav Igić, Šef katedre, Radulović AleksandraVeselinović Valentina
Metod nastave i savladavanja gradiva: Teorijska nastava i demonstracione vježbe, lične vježbe. Seminari i konsultacije
Sadržaj predmeta

1 i 2 Ned.

3 i 4 Ned.

5 i 6 Ned.

7 i 8 Ned.

9 i 10 Ned.

11 i 12 Ned.

13 i 14 Ned.

15 i 16 Ned.

17 i 18 Ned.

19 i 20 Ned.

21 i 22 Ned.

23 i 24 Ned.

25 i 26 Ned.

27 i 28 Ned.

29  i 30 Ned.

32 i 42 Ned.

  Opšti pojmovi o totalnim protezama. Funkcionalna anatomija i histologija bezubih usta. Fiziologija stomatognatog sistema Postopak izrade totalnih proteza. Principi, biološki aspekti i postupak uzimanja otisaka bezubnih vilica Određivanje međuviličnih odnosa. Registracija sagitalne i lateralne putanje kondila Principi planiranja vještačke okluzije i  izbor i određivanje položaja bočnih zuba kod pacijenta sa eugnatnim odnosom vilica Skeletni odnos vilica i položaj vještačkih zuba. određivanje položaja zuba kod pacijenata sa disgnatijama Proba modela proteza Principi uravnotežene okluzije sa totalnim protezama Imedijalne proteze Noseća tkiva parcijalne proteze, anatomsko histološke i fiziološke karakteristike. Odnos parcijalne proteze i nosećih tkiva Osnovni dijelovi i principi planiranja parcijalne pločaste proteze Klinički postupci pri izradi parcijalnih pločastih proteza. Uvod u parcijalnu skeletiranu protezu Stabilizacija parcijalnih skeletiranih proteza. Primjena paralelometra u planiranju parcijalnih skeletiranih proteza Retencija percijalnih skeletiranih proteza Klinički postupci pri izradi parcijalnih skeletiranih proteza Parcijalne skeletirane proteze sa specijalnim retencionim elementima Završni ispit i popravna nastava; ispitni i popravni rok  

Opterećenje studenata na predmetu

Nedeljno

Broj sati:14x40/60=9 Struktura opterećenja: 1,5  sata predavanja 6  sata praktičnih vježbi 1,5 sat samostalnog rada uključujući konsultacije

U toku semestra

Nastava i završni ispit: 9 časa x 30 nedelja=270 časova Neophodne pripreme (prije početka semestra):4x9=36časova Ukupno opterećenje za predmet: 14x30=420 časova Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku uključujući i polaganje popravnog ispita: 114 časova   Struktura opterećenja 270 časova (nastava) + 36 časova (priprema)114časova(dopunskirad)
Studenti su obavezni da pohađaju teorijsku nastavu i vježbe i polože kolokvijum
Literatura: 1 Lj. Igić, Totalne zubne proteze, Beograd 1995. 2. D. Stamenković, Stomatološka protetika-parcijalne proteze, Beograd 2006.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Pohađanje nastave i aktivnosti do 10 bodova maksimalno, Kolokviji do 40 bodova maksimalno Završni ispit do 50 bodova maksimalno. Prolazna ocjena se dobije ako se kumulativno sakupi najmanje 51 bod.
Posebna naznaka za predmet:
Ime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof. dr Ljubisav Igić
Napomena:

Log in