Stomatološka protetika – klinika (fiksna) - S - V godina - Bolonja

Stomatološka protetika – klinika (fiksna) - S - V godina - Bolonja

Naziv predmeta

STOMATOLOŠKA PROTETIKA - KLINIKA (FIKSNA)

 
Šifra predmeta Status predmeta semestar ECTS kredit Fond časova

obavezni

9 i 10

14

(1+3) (1+6) 165

Studijski programi za koje se organizuje: Akademske osnovne studije STOMATOLOGIJE. Studije traju 12 semestara, 360 ECTS
Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavu, praćenje i polaganje predmeta
Ciljevi izučavanja predmeta: Osposobljavanje studenata pri izradi fiksnih zubnih proteza.
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof. dr Kitka Ristić, Šef katedre, Ass. Petković sanja i Radulović Aleksandra
Metod nastave i savladavanja gradiva: Teorijska nastava i demonstracione vježbe, lične vježbe. Seminari i konsultacije
Sadržaj predmeta

1 i 2 Ned.

3 i 4 Ned.

5 i 6 Ned.

7 i 8 Ned.

9 i 10 Ned.

11 i 12 Ned.

13 i 14 Ned.

15 i 16 Ned.

17 i 18 Ned.

19 i 20 Ned.

21 i 22 Ned.

23 i 24 Ned.

25 i 26 Ned.

27 i 28 Ned.

29  i 30 Ned.

32 i 42 Ned.

  Fiksna protetika, indikacije i kontraindikacije za izradu fiksnih nadoknada Dijagnoza, predprotetska priprema i plan terapija. Okluzija u fiksnoj protetici Osnovni principi preparacije zuba i privremene fiksne nadoknade Cijela livena i fasetirana krunica Preparacija za djelimične krune Otisak za fiksnu nadoknadu Izrada fiksnih nadoknada na depulpranim zubima Vezivanje nadoknade za zubne nosače Keramičke krunice Metalokeramičke nadoknade Namjena fiksne nadoknade Mostovi Izrada fiksnih nadokanda na neparalelnim nosačima Postojanost fiksnih nadoknada Skidanje i zamjena starih fiksnih nadoknada Završni ispit i popravna nastava; ispitni i popravni rok  

Opterećenje studenata na predmetu

Nedeljno

Broj sati:14x40/60=9 sati Struktura opterećenja: 1  sata predavanja 4,5  sata seminarskih vježbi 3,5 sat samostalnog rada uključujući konsultacije

U toku semestra

Nastava i završni ispit: 9 časa x 30 nedelja=270 časova Neophodne pripreme (prije početka semestra):4x9=36časova Ukupno opterećenje za predmet: 14x30=420 časova Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku uključujući i polaganje popravnog ispita:  114časova   Struktura opterećenja 270 časova (nastava) + 36 časova (priprema)114časova(dopunskirad)
Studenti su obavezni da pohađaju teorijsku nastavu i vježbe i polože kolokvijum
Literatura: 1 V. Trifunović, Fiksne zubne proteze, Beograd 1997.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Pohađanje nastave i aktivnosti: 10 poena 8 kolokvijuma po 5 poena (ukupno 40 poena) završni ispit 50 poena prolazna ocijena se dobije ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen
Posebna naznaka za predmet:
Ime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof. dr Kitka Ristić
Napomena:

Log in