Restaurativna odontologija - S - Bolonja

Restaurativna odontologija - S - Bolonja

Naziv predmeta

RESTAURATIVNA ODONTOLOGIJA

Šifra predmeta Status predmeta semestar ECTS kredit Fond časova

obavezni

V i VI

12

165 (1+4) (1+4)

Studijski programi za koje se organizuje: Akademske osnovne studije STOMATOLOGIJE. Studije traju 12 semestara, 360 ECTS
Uslovljenost drugim predmetima: Bolesti zuba predklinika, Radiologija
Ciljevi izučavanja predmetaDa se obezbjedi pravilno postavljanje kliničke dijagnoze oboljelog zuba na osnovu anamneze i kliničkog pregleda i postavi plan terapije, da se u kliničkim uslovima razlikuje karijesno promijenjen dentin od zdravog dentina i da se savladaju kliničke faze rada sa materijalima za definitivne ispune
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof. dr Slavoljub Živković, prof. dr Ivana Stojšin, asist. Aleksandra Đeri, asist. Nataša Knežević, asist. Radmila Arbutina, asist. Irena Radman, asist. Renata Josipović, asist. Ognjenka Janković
Metod nastave i savladavanja gradiva: Teorijska nastava i vježbe. Seminari i konsultacije
Sadržaj predmeta

I Nedelja

II Nedelja

III Nedelja

IV Nedelja

V Nedelja

VI Nedelja

VII Nedelja

VIII Nedelja

IX Nedelja

X Nedelja

XI Nedelja

XII Nedelja

XIII –XXINedelja

XXII Nedelja

XXIII Ned.

XXIV

XXV

XXVI

XXVII

XXVIII

XXIX

XXX

XXXI

XXXII

XXXIII

XXXIV

XXXV

XXXVI

XXXVII

XXXVIII

XXXIX-XLV

 

UVOD U KLINIČKU PRAKSU, ETIKA PROFESIJE PRIPREMA ZA RESTAURATIVNU PROCEDURU-RAD U ORDINACIJI BIOLOGIJA PULPODENTINSKOG KOMPLEKSA SA ASPEKTA RESTAURATIVNE PROCEDURE-REAKCIJA NA PREPARACIJU OBOLjENjA PULPE ZUBA-ETIOLOGIJA I PATOGENEZA HISTOPATOLOGIJA PULPODENTINSKOG KOMPLEKSA. REAKCIJE PULPE NA KARIJES BOL UPULPODENTINSKOG KOMPLEKSA-DIJAGNOZA, KLINIČKI PREGLED, DIFERENCIJALNA DIJAGNOZA DUBOKI KVAR ZUBA – DIJAGNOZA I KLINIČKA SLIKA DUBOKI KVAR ZUBA- TERAPIJA I PROGNOZA, INDIREKTNO I DIREKTNO PREKRIVANjE PULPE DUBOKI KVAR ZUBA-SREDSTVA ZA INDIREKTNO I DIREKTNO PREKRIVANjE PULPE TRAUMATSKA OŠTEĆENjA ZUBA PULPOTOMIJA-OSNOVNI PRINCIPI KLINIČKE RESTAURACIJE ZUBA PRIMJENA MATRICA I RESTAURATIVNOJ PROCEDURI KOLOKVIJUMI, SEMINARI, NADOKNADE PRAKTIČNIH VJEŽBI MINIMALNO INVAZIVNI ZAHVAT DOPUNSKA RETENCIJA KOD VIŠEPOVRŠINSKIH ISPUNA KOLOKVIJUMI, SEMINARI, KONSULTACIJE OSNOVNE FAZE RADA U KLINIČKOM RESTAURATIVNOM POSTUPKU OSNOVNI GNATOLOŠKI ZAHTJEVI U KLINIČKOM RADU KLINIČKA PRIMJENA AMALGAMA U RESTAURATIVNOJ ODONTOLOGIJI-PRIPREMA  I RESTAURACIJA KLINIČKA PRIMJENA AMALGAMA – PROBLEMI I PROPUSTI KLINIČKA PRIMJENA KOMPOZITNIH ISPUMA-PRIPREMA I TOK RESTAURACIJE KOD FRONTALNIH ZUBA KLINIČKA PRIMJENA KOMPOZITNIH ISPUMA- PRIPREMA I TOK RESTAURACIJE KOD BOČNIH ZUBA ADHEZIVNA SREDSTVA U STOMATOLOGIJI-PODJELA I TEHNIKA PRIMJENE ADHEZIVNA SREDSTVA –FAKTORI KOJI UTIČU NA KVALITET VEZE ISPUNA I TVRDIH ZUBNIH TKIVA KLINIČKA PRIMJENA GJC-KAO PODLOGA I LAJNERA ISPOD ISPUNA KLINIČKA PRIMJENA GJC-KAO RESTAURATIVNIH MATERIJALA KLINIČKI POSTUPAK PRIMJENE LIVENIH ISPUNA RESTAURACIJA ENDODONTSKI LIJEČENIH ZUBA IZBJELjIVANjE ZUBA –NERESTAURATIVNA ESTETSKA PROCEDURA KOD VITALNIH ZUBA IZBJELjIVANjE AVITALNIH ZUBA KOLOKVIJUMI, SEMINARI, NADOKNADE PRAKTIČNIH VJEŽBI, ZAVRŠNI ISPIT

Opterećenje studenata na predmetu

Nedeljno

Broj sati:12x40/60= 8sati Struktura opterećenja: 1 sata predavanja 4 sata laboratorijskih vježbi 3 sati samostalnog rada uključujući konsultacije

U toku semestra

Nastava i završni ispit: 8x 30 nedelja=240 časova Neophodne pripreme (prije početka semestra):4x8=32časova Ukupno opterećenje za predmet: 12x30=360 časova Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku uključujući i polaganje popravnog ispita: 88časova Struktura opterećenja 240časova (nastava) + 32časova (priprema)88časova(dopunskirad)
Studenti su obavezni da pohađaju teorijsku nastavu i praktične vježbe. Obavezni program praktičnih vježbi podrazumeva realizaciju određenog broja estetskih, amalgamskih i indirektnih ispuna, odnosno indirektno i direktno prekrivanje pulpe kod zuba sa dubokim karijesom
Literatura: 1. Ivar Mjor, Biologija pulpe i dentina u restaurativnoj stomatologiji 2. Udžbenik za studente, Osnovi restaurativne stomatologije (u pripremi) 3. S. Živković, Dentin adhezivna sredstva u stomatologiji
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:Pohađanje nastave i aktivnosti do 10 bodova maksimalno,Kolokviji do 40 bodova maksimalnoZavršni ispit do 50 bodova maksimalno.Prolazna ocjena se dobije ako se kumulativno sakupi najmanje 51 bod.
Posebna naznaka za predmet:
Ime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof.dr Slavoljub Živković
Napomena:

Log in