Radiologija - S

Radiologija - S

Naziv predmeta

RADIOLOGIJA I NUKLEARNA MEDICINA

Šifra predmeta Status predmeta semestar ECTS kredit Fond časova

osnovni

V i VI

7

90 (2+2) (1+1)

Studijski programi za koje se organizuje: Akademske osnovne studije MEDICINE. Studije traju 12 semestara, 360 ECTS
Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavu, praćenje i polaganje predmeta
Ciljevi izučavanja predmeta:
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof.dr Ilona Lukač, redovni profesor, Saša Vujinović, viši asistent, Ljubiša Stajčić, stručni saradnik, Ljubiša Vujmilović, str.saradnik, Prof.dr Gostimir Mikać, Doc. dr Milan Skrobić,
Metod nastave i savladavanja gradiva: Teorijska nastava, seminari i konsultacije
Sadržaj predmeta

I Nedelja

II Nedelja

III Nedelja

IV Nedelja

V Nedelja

VI Nedelja

VII Nedelja

VIII Nedelja

IX Nedelja

X Nedelja

XI  Nedelja

XII Nedelja

XIII Nedelja

XIV Nedelja

XV Nedelja

XVI-XXIII Ned.

 

XXIV-XXV

XXVI-XXVII

XXVIII

XXIX-XXX

XXXI

XXXII

XXXIII

XXXIV

XXXV-XXXVI

XXXVII

XXXVIII- XLV

RADIOLOGIJAOSNOVI RENDGENSKE FIZIKE I TEHNIKEOSNOVI RENDGENSKE SLIKEZAŠTITA OD JONIZUJUĆEG ZRAČENjAKOMPJUTERIZOVANA TOMOGRAFIJA DIJAGNOSTIKA ULTRAZVUKOM MAGNETNA REZONANCIJA (MR) DIJAGNOSTIKA RESPIRATORNOG SISTEMA DIJAGNOSTIKA KARDIOVASKULARNOG SISTEMA DIJAGNOSTIKA  DIGESTIVNOG TRAKTA DIJAGNOSTIKA HEPATOBILIJARNOG TRAKTA, PANKREASA, SLEZINE I RETROPERITONEUMSKOG PROSTORA DIJAGNOSTIKA UROGENITALNOG SISTEMA DIJAGNOSTIKA KOŠTANO-ZGLOBNOG SISTEMA I ODGOVARAJUĆIH MEKIH TKIVA NEURORADIOLOGIJA RADIOTERAPIJA Završni ispit, ovjera semestra i upis ocjena, dopunska nastava i popravni ispitni rok NUKLEARNA MEDICINA UVOD U NUKLEARNU MEDICINU FIZIČKI OSNOVI NUKLEARNE MEDICINE FIZIOLOŠKI OSNOVI NUKLEARNE MEDICINE NUKLEARNA ENDOKRINOLOGIJA NUKLEARNA KARDIOLOGIJA NUKLEARNA PULMOLOGIJA NUKLEARNA GASTROENTEROLOGIJA NUKLEARNA NEFRO-UROLOGIJA NUKLEARNA NEUROLOGIJA NUKLEARNA MEDICINA U ONKOLOGIJI NUKLEARNA MEDICINA U PEDIJATRIJI RADIONUKLIDNA TERAPIJA Završni ispit, ovjera semestra i upis ocjena, dopunska nastava i popravni ispitni rok

Opterećenje studenata na predmetu

Nedeljno

Broj sati: 7 h 40/60=5 sati Struktura opterećenja: 1,5 sata predavanja i seminara 1,5 sata vježbi i seminara 2 sata samostalnog rada uključujući i konsultacije

U toku semestra

Nastava i završni ispit: 5 h 30 = 150 sati Neophodne pripreme (prije početka semestra): 4h5= 20 sati Ukupno opterećenje za predmet: 7h30=210 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku uključujući i polaganje popravnog ispita: 40 sati Struktura opterećenja 150 sati (nastava)+20 sati (priprema) + 40 sati (dopunskog rada)
Studenti su obavezni da pohađaju teorijsku nastavu i vježbe i polože kolokvijum
Literatura: u pripremi
 
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:KolokvijPismeni ispitUsmeni ispit
Posebna naznaka za predmet:
Ime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof.dr Ilona Lukač, Prof.dr Gostimir Mikać
Napomena:

Log in