Preventivna stomatologija - S - IV godina - Bolonja

Preventivna stomatologija - S - IV godina - Bolonja

Naziv predmeta

PREVENTIVNA STOMATOLOGIJA

Šifra predmeta Status predmeta semestar ECTS kredit Fond časova

obavezni

7 i 8

5

75 (1+2) (1+1)

Studijski programi za koje se organizuje: Akademske osnovne studije STOMATOLOGIJE. Studije traju 12 semestara, 360 ECTS
Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavu, praćenje i polaganje predmeta
Ciljevi izučavanja predmeta: Sticanje osnovnih znanja iz preventivne stomatologije.
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof. dr Jovan Vojinović, Šef katedre, Ass. Marija Savnović, Olivera Ilić. Ranka Knežević, Vesna Ribić
Metod nastave i savladavanja gradiva: Teorijska nastava i vježbe. Seminari i konsultacije
Sadržaj predmeta
  1 i 2Ned. 3 i 4Ned. 5 i 6Ned. 7 i 8Ned. 9 i 10Ned.   11 i 12Ned. 13 i 14Ned. 15 i 16Ned. 17 i 18 Ned. 19 i 20 Ned. 21 i 22 Ned. 23 i 24 Ned. 25 i 26 Ned. 27 i 28 Ned. 29  i 30 Ned. 32 i 42Ned.   Dijagnostika rizika za pojavu karijesa Dijagnostika rizika za pojavu karijesa, pljuvačka i karijes, zubne plake Dijagnostika rizika za pojavu parodontalnih oboljenja Profilaksa karijesa i parodontopatija Profilaksa karijesa, primjena fluorida, metode endogene i egzogene. Fuoridi i terapija početnog karijesa gleđi. Profilaksa karijesa, preventivno terapijske mjere Dijagnostija rizika za pojavu ortodontskih nepravilnosti Profilaksa povreda usta i zuba Zdravstveno vaspitni rad, metode i sredstva Profilaksa oboljenja usta i zuba u djece ometene u psiho fizičkom razvitku Epidemiologija karijesa i pradontopatija Sistematski preged Dijagnostika rizika za pojavu neoplazmi i prekanceroznih lezija Realizacija dijela programa preventivne stomatološke zaštite na terenu Radu u savjetovalištu za trudnice ili maju i dijete s Završni ispit i popravna nastava; ispitni i popravni rok    

Opterećenje studenata na predmetu

Nedeljno

Broj sati:5x40/60=3 sata Struktura opterećenja: 1 sata predavanja 1,5 sata seminarskih vježbi 0,5  sat samostalnog rada uključujući konsultacije

U toku semestra

Nastava i završni ispit: 3 časa x 30 nedelja=90 časova Neophodne pripreme (prije početka semestra):4x3=12časova Ukupno opterećenje za predmet: 5x30=150 časova Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku uključujući i polaganje popravnog ispita48časova   Struktura opterećenja 90 časova (nastava) + 12 časova (priprema)48časova(dopunskirad)
Studenti su obavezni da pohađaju teorijsku nastavu i vježbe i polože kolokvijum
Literatura: 1. M. Vulović i ostali, Preventivna stomatologija, Beograd 2003. 2. J. Vojinović, Preventivni program u stomatologiji, Beograd 1989.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Pohađanje nastave i aktivnosti: 10 poena 8 kolokvijuma po 5 poena (ukupno 40 poena) završni ispit 50 poena prolazna ocijena se dobije ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen
Posebna naznaka za predmet:
Ime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof. dr Jovan Vojinović
Napomena:

Log in