Pretklinička endodoncija - S - Bolonja

Pretklinička endodoncija - S - Bolonja

Naziv predmeta

PREDKLINIČKA ENDODONCIJA

Šifra predmeta Status predmeta semestar ECTS kredit Fond časova

obavezni

VII i VIII

12

(1+3 )(1+3) (120)

Studijski programi za koje se organizuje: Akademske osnovne studije STOMATOLOGIJE. Studije traju 12 semestara, 360 ECTS
Uslovljenost drugim predmetima: Restaurativna odontologija, Gnatologija
Ciljevi izučavanja predmetaUpoznavanje osnovnih morfoloških karakteristika pulpnog prostora svih zuba, upoznavanje sa endodontskim instrumentima i osnovnim fazama endodontskog liječenja
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof. dr Slavoljub Živković, asist. Aleksandra Đeri, asist. Nataša Knežević, asist. Radmila Arbutina, asist. Irena Radman, asist. Renata Josipović, asist. Ognjenka Janković
Metod nastave i savladavanja gradiva: Teorijska nastava i vježbe. Seminari i konsultacije
Sadržaj predmeta
I NedeljaII Nedelja  III Nedelja   IV Nedelja   V Nedelja   VI Nedelja   VII Nedelja   VIII Nedelja   IX Nedelja   X -XI Nedelja   XII Nedelja   XIII Nedelja   XIV Nedelja     XV Nedelja         XVI-XXIII Ned.

 

UVOD U ENDODONTSKU TERAPIJU: ENDODONCIJUM, DEFINICIJA, ZNAČAJ ENDODONTSKOG LIJEČENjA ZUBA OSNOVNI PRINCIPI ENDODONTSKOG LIJEČENjA ZUBA ANATOMOMORFOLOŠKE KARAKTERISTIKE PULPNOG PROSTORA GORNjIH ZUBA ANATOMOMORFOLOŠKE KARAKTERISTIKE PULPNOG PROSTORA DONjIH ZUBA ENDODONTSKI INSTRUMENTI, RUČNI I MAŠINSKI-STANDARDIZACIJA OSNOVE FAZE ENDODONTSKOG LIJEČENjA-FORMIRANjE PRISTUPNOG KAVITETA, DIZAJN I ZNAČAJ U ENDODONTSKOJ TERAPIJI OSNOVNE FAZE ENDODONTSKOG LIJEČENjA-ISPTIVANjE INICIJALNE PROHODNOSTI I EKSTIRPACIJA SADRŽAJA IZ PULPNOG PROSTORA OSNOVNE FAZE ENDODONTSKOG LIJEČENjA-ODONTOMETRIJA, METODE ODREĐIVANjA RADNE DUŽINE PREPARACIJE KANALA OSNOVNE FAZE ENDODONTSKOG LIJEČENjA-PREPARACIJA KANALA KORIJENA, ZADATAK I ZNAČAJ, OSNOVNI KONCEPTI PREPARACIJE KOLOKVIJUMI, SEMINARI OSNOVNE FAZE ENDODONTSKOG LIJEČENjA-RUČNE TEHNIKE I METODE PREPARACIJE KANALA KORIJENA ZUBA OSNOVNE FAZE ENDODONTSKOG LIJEČENjA-IRIGACIJA KANALA KORIJENA-SREDSTVA I NAČINI APLIKACIJE OSNOVNE FAZE ENDODONTSKOG LIJEČENjA-OPTURACIJA KANALA KORIJENA, CILj, ZNAČAJ I SREDSTVA ZA OPTURACIJU OSNOVNE FAZE ENDODONTSKOG LIJEČENjA-OSNOVNE TEHNIKE OPTURACIJE KANALA KORIJENA ZUBA BIOLOGIJA PULPE I APEKSNOG PARODONCIJUMA ODBRAMBENI I REPARATORNI PROCESI PULPE DIJAGNOZA U ENDODONCIJI-ANAMNEZA I KLINIČKI PREGLED KLINIČKA DIJAGNOZA OBOLjENjA PULPE I APEKSNOG PARODONCIJUMA PRINCIPI ASEPTIČNOG RADA U ENDODONCIJI-KOFERDAM ČIŠĆENjE I STERILIZACIJA ENDODONTSKIH INSTRUMENATA PLAN I FAZE ENDODONTSKOG LIJEČENjA ZUBA PRINCIPI ENDODONTSKOG LIJEČENjA ZUBA SA VITALNOM PULPOM PRINCIPI ENDODONTSKOG LIJEČENjA ZUBA SA AVITALNOM PULPOM BIOPULPEKTOMIJA-INDIKACIJE I NAČIN RADA NEKRUPULPEKTOMIJA-INDIKACIJE I NAČIN RADA ENDODONTSKI MATERIJALI I SREDSTVA INTERAKTIVNA REKAPITULACIJA KOLOKVIJUMI, SEMINARI I ZAVRŠNI ISPIT  

Opterećenje studenata na predmetu

Nedeljno

Broj sati:12x40/60=sati Struktura opterećenja: 1 sata predavanja 3 sata laboratorijskih vježbi 4 sati samostalnog rada uključujući konsultacije

U toku semestra

Nastava i završni ispit:  x 30 nedelja=240časova Neophodne pripreme (prije početka semestra):4x8=32časova Ukupno opterećenje za predmet: 12x30=360 časova Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku uključujući i polaganje popravnog ispita:  88časova Struktura opterećenja 240časova (nastava) + 32časova (priprema)88časova(dopunskirad)
Studenti su obavezni da pohađaju teorijsku nastavu i praktične vježbe. Program praktičnih vježbi realizuje se na ekstrahovanim zubima i endodontskim modelima kao i kliničkim endodontskim lečenjem zuba
Literatura: 1. Leif Tronstad, Klinička endodoncija 2. Praktikum u pripremi
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:Pohađanje nastave i aktivnosti do 10 bodova maksimalno,Kolokviji do 40 bodova maksimalnoZavršni ispit do 50 bodova maksimalno.Prolazna ocjena se dobije ako se kumulativno sakupi najmanje 51 bod.
Posebna naznaka za predmet:
Ime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof.dr Slavoljub Živković
Napomena:

Log in