Patološka fiziologija - S

Patološka fiziologija - S

Naziv predmeta

PATOLOŠKA FIZIOLOGIJA

Šifra predmeta Status predmeta semestar ECTS kredit Fond časova

obavezni

V i VI

8

105(2+1) (2+2)

Studijski programi za koje se organizuje: Akademske osnovne studije STOMATOLOGIJE. Studije traju 12 semestara, 360 ECTS
Uslovljenost drugim predmetima: Odslušana i položena fiziologija
Ciljevi izučavanja predmeta
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Nela Rašeta, docentAlma Prtina, asistentTatjana Milivojac, asistentMilorad Vujnić, asistent
Metod nastave i savladavanja gradiva: Teorijska nastava i vježbe. Seminari i konsultacije
Sadržaj predmeta

I Nedelja

II-III Nedelja

IV Nedelja

V Nedelja

VI-VII Nedelja

VIII-IX Nedelja

X Nedelja

XI  Nedelja

XII-XIII Nedelja

XIV Nedelja

XV Nedelja

XVI-XXIII Ned.

XXIV

XXV

XXVI

XXVII

XXVIII

XXIX

XXX

XXXI

XXXII

XXXIII

XXXIV

XXXV

XXXVI

XXXVII

XXXVIII

XXXIX-XLV

 
 
 UVOD U PATOLOŠKU FIZIOLOGIJU. MEHANIZMI ODBRANEMEHANIZMI ODBRANE. NASLjEDNI ČINIOCI BOLESTINASLEDNI ČINIOCI BOLESTI. POREMEĆAJI METABOLIZMAPOREMEĆAJI METABOLIZMA KAO ETIOLOŠKI FAKTOR POREMEĆAJI METABOLIZMA KAO ETIOLOŠKI FAKTOR POREMEĆAJI METABOLIZMA. POREMEĆAJI VODE I ELEKTROLITA POREMEĆAJI PROMETA VODE I ELEKTROLITA POREMEĆAJI ISHRANE - FIZIČKI ETIOLOŠKI FAKTORI FIZIČKI ETIOLOŠKI ČINIOCI U BOLESTIMA FIZIČKI ETIOLOŠKI ČINIOCI U BOLESTIMA HEMIJSKO ETIOLOŠKI ČINIOCI - MALIGNA NEOPLAZIJA POREMEĆAJI IMUNITETA KAO ETIOLOŠKI ČINIOCI BOLESTI POREMEĆAJI IMUNITETA - POREMEĆAJI REGULACIJA POREMEĆAJI REGULACIJE KAO ETIOLOŠKI ČINIOCI BOLESTI Kolokvijum, ovjera semestra, dopunska nastava  i dopunski ispit. POREMEĆAJI REGULACIJE KAO ETIOLOŠKI ČINIOCI BOLESTI POREMEĆAJI REGULACIJE - KARDIOVASKULARNI SISTEM OPŠTA PATOFIZIOLOGIJA KARDIOVASKULARNOG SISTEMA KARDIOVASKULARNI SISTEM - RESPIRATORNI SISTEM OPŠTA PATOFIZIOLOGIJA RESPIRATORNOG SISTEMA PATOFIZIOLOGIJA DIGESTIVNOG TRAKTA PATOFIZIOLOGIJA DIGESTIVNOG TRAKTA OPŠTE PATOFIZIOLOŠKE PROMJENE FUNKCIJE JETRE PATOFIZIOLOGIJA NERVNOG SISTEMA PATOFIZIOLOGIJA UROPOETSKOG SISTEMA PATOFIZIOLOGIJA UROPOETSKOG SISTEMA PATOFIZIOLOGIJA KRVI I HEMATOPOEZNIH OPRGANA PATOFIZIOLOGIJA HOMEOSTAZNOG MEHANIZMA PATOFIZIOLOGIJA LOKOMOTORNOG SISTEMA PATOFIZIOLOGIJA ODONTOSTOMATOLOŠKIH OBOLjENjA PATOFIZIOLOGIJA ODONTOSTOMATOLOŠKIH OBOLjENjA Završni ispit, ovjera semestra, dopunska nastava, dopunski ispit

Opterećenje studenata na predmetu

Nedeljno

Broj sati: 8 h 40/60= 5 sati Struktura opterećenja: 2 sata predavanja 1,5 sata vježbi 1,5 sat samostalnog rada uključujući konsultacije

U toku semestra

Nastava i završni ispit: 5 časova x 30 nedelja=150 časova Neophodne pripreme (prije početka semestra): 4 h 5 =20 Ukupno opterećenje za predmet: 8 h 30 = 240 časova Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku uključujući i polaganje popravnog ispita 70 sati Struktura opterećenja 150 sati (nastava) + 20 sati (priprema) + 70 sati (dopunski rad)
Studenti su obavezni da pohađaju teorijsku nastavu i vježbe i polože kolokvijum
Literatura: U pripremi
  1. Patološka fiziologija za studente stomatologije, Urednik Prof.dr Milijan Kalušević
  2. Patofiziologija, Gamlin i saradnici
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:Pohađanje nastave i aktivnosti do 10 bodova maksimalno,Kolokviji do 40 bodova maksimalnoZavršni ispit do 50 bodova maksimalno.Prolazna ocjena se dobije ako se kumulativno sakupi najmanje 51 bod.
Ime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof.dr Milijan Kalušević
Napomena:

Log in