Parodontologija- S - Bolonja

Parodontologija- S - Bolonja

Naziv predmeta

PARODONTOLOGIJA

Šifra predmeta Status predmeta semestar ECTS kredit Fond časova

obavezni

IX i X

10

150(2+4) (1+3)

Studijski programi za koje se organizuje: Akademske osnovne studije STOMATOLOGIJE. Studije traju 12 semestara, 360 ECTS
Uslovljenost drugim predmetima: Oralna medicina, Preventivna stomatologija, Urgentna stomatologija, Infektivne bolesti
Ciljevi izučavanja predmeta
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Dragoslav Đukanović, redovni profesor, Šef katedreŽeljka Kojić, asistent, Nataša Trtić, asistent
Metod nastave i savladavanja gradiva: Teorijska nastava i vježbe. Seminari i konsultacije
Sadržaj predmeta
I –II NedeljaIII-IV Nedelja   V-VI Nedelja VII-VIII Nedelja   IX-X Nedelja XI-XII Nedelja XIII-XIV Nedelja XV-XVI Nedelja XVII-VIII Nedelja XIX-XX Nedelja XXI-XXII Nedelja XXIII-XXIV Nedelja XXV-XXVI Nedelja XXVII-XXVIII Nedelja XXIX-XXX Nedelja UVODNO PREDAVANjE. ANATOMIJA I HISTOLOGIJA GINGIVEANATOMIJA I HISTOLOGIJA ALVEOLARNE KOSTI. PERIODONCIJUMA I CEMENTA KORJENA ZUBA.FUNKCIJE PARODONCIJUMA GIGNGIVITISI KLASIFIKACIJA I KLINIČKA SLIKA PARODONTOPATIJE ETIOLOGIJA PARODONTOPATIJE I i II ETIOLOGIJA PARODONTOPATIJE III DIFERENCIJALNA DIJAGNOZA I RAZVOJNI STADIJUMI PARODONTOPATIJA I JUVENILNA (AGRESIVNA) PARODONTOPATIJA RENDGENOGRAFIJA U PARODONTOLOGIJI KOMPLIKACIJE PARODONTOPATIJA I NjIHOVO LIJEČENjE PATOGENEZA PARODONTOPATIJA I i II PREVENTIVA PARODONTOPATIJA, STARENjE I PARODONCIJUM EPIDEMIOLOGIJA OBOLjENjA GINGIVE I PARODONCIJUMA. UTVRĐIVANjE PROGNOZE U PARODONTOLOGIJI PLAN TERAPIJE PARODONTOPATIJA I KAUZALNA TERAPIJA IZBOR METODE ZA ODSTRANjIVANjE PARODONTALNIH DžEPOVA. OBRADA (KIRETAŽA) PARODONTALNIH DžEPOVA. HIRURŠKO LIJEČENjE – REŽANj OPERACIJE, REGENERATIVNE METODE I ODSTRANjIVANjE TVRDOG ZIDA PAROD. DžEPA GINGIVEKTOMIJA SA GINGIVOPLASTIKOM, MUKOGINGIVALNE ANMALIJE I NjIHOVO HIRURŠKO LIJEČENjE, ODSTRANjENjE FRENULUMA I PLIKA, PREKRIVANjE OGOLIĆENIH KORJENOVA I PRODUBLjIVANjE VESTIBULUMA USTA, MEDIKAMENTOZNA TERAPIJA OBOLjELIH OD PARODONTOPATIJA. DJELOVANjE SILA NA PARODONCIJUM, OKLUZALNO URAVNOTEŽENjE – TERAPIJA POREMEĆENE OKLUZIJE I i II PREPROTETSKA PRIPREMA PARADONCIJUMA I  PRINCIPI PROTETSKO ZBRINjAVANjA U PARODONTOLOGIJI ODRŽAVANjA REZULTATA POSTIGNUTIH LIJEČENjEM PARODONTOPATIJA

Opterećenje studenata na predmetu

Nedeljno

Broj sati: 10 h 40/60= 7sati Struktura opterećenja: 1,5 sata predavanja 3,5 sati vježbi 2 sati seminarski rad

U toku semestra

Nastava i završni ispit:  7časova x 30 nedelja=210 časova Neophodne pripreme (prije početka semestra): 4 h 7=28 Ukupno opterećenje za predmet: 10 h 30=300 Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku uključujući i polaganje popravnog ispita: 62 Struktura opterećenja  210 sati (nastave) + 28(priprema) + 62(dopunski rad)
Studenti su obavezni da pohađaju teorijsku nastavu i vježbe i polože kolokvijum
Literatura:
  1. Oralna medicina i parodontologija, D.Đajić, D.Đukanović, D. Kojović, 2008.
  2. Parodontologija-atlas, D.Đajić, D.Đukanović, S.Stanić, K.Kovačević, 2006.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:Pohađanje nastave i aktivnosti do 10 bodova maksimalno,Kolokviji do 40 bodova maksimalno Završni ispit do 50 bodova maksimalno. Prolazna ocjena se dobije ako se kumulativno sakupi najmanje 51 bod.
Ime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof.dr Dragoslav Đukanović
Napomena:

Log in