Otorinolaringologija - S

Otorinolaringologija - S

Naziv predmeta

OTORINOLARINGOLOGIJA

Šifra predmeta Status predmeta semestar ECTS kredit Fond časova

obavezni

V

3

45(1+2)

Studijski programi za koje se organizuje: Akademske osnovne studije STOMATOLOGIJE. Studije traju 12 semestara, 360 ECTS
Uslovqenost drugim predmetima: Položeni ispiti iz anatomije, patološke fiziologije i patološke anatomije
Ciljevi izučavanja predmeta
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Slobodan Spremo, docent, Šef katedre, Sanja Špirić, docent,Dmitar Travar,viši asistent, Mirjana Gnjatić, viši asistent, Zorica Novaković, asistent, Predrag Špirić, stručni saradnik                                                                                                                                                                           
Metod nastave i savladavanja gradiva: Teorijska nastava i vježbe. Seminari i konsultacije
Sadržaj predmeta

I Nedelja

II Nedelja

III Nedelja

IV Nedelja

V Nedelja

VI Nedelja

VII Nedelja

VIII-IX Nedelja

X Nedelja

XI  Nedelja

XII-XIII Nedelja

XIV Nedelja

XV Nedelja

XVI-XXIII Ned.

 
KONGENTITALNE MALFORMACIJE UHA, POVREDE SPOLjNOG I SREDNjEG UHAAKUTNA ZAPALjENjA SREDNjEG UHA I KOMPLIKACIJE HRONIČNA ZAPALjENjA SREDNjEG UHA BOLESTI FACIJALNOG ŽIVCA I OBOLjENjA LABIRINTA TUMORI SPOLjNOG SREDNjEG I UNUTRAŠNjEG UHA MALFORMACIJE I POVREDE NOSA I FRONTOETMOIDNE REGIJE ZAPALjENjA NOSA I PARANAZALNIH SINUSA TUMORI NOSA I PARANAZALNIH SINUSA PQUVAČNE  ŽLIJEZDE i USNA DUPLjA UPALE ŽDRIJELA I TONZILA TUMORI ŽDRIJELA MALFORMACIJE LARINKSA, POVREDE LARINKSA I VRATA AKUTNE I HRONIČNE UPALE LARINKSA TUMORI LARINKSA STRANA TIJELA TRAHEJE I BRONHA, FONIJATRIJA Seminar, repetitorijum i diskusija tema predavawa  i vježbi iz otorinolaringologije.

Optere}ewe studenata na predmetu

Nedeljno

Broj sati:3h 40/30 = 4sati Struktura opterećenja: 1 sat predavanja 2 sata vježbi 1 sata samostalnog rada uključujući i konsultacije

U toku semestra

Nastava i završni ispit4h 15 = 60sati Neophodne pripreme (prije početka semestra):2 h 4=8sati Ukupno opterećenje za predmet3 x 30 = 90 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku uključujući i polaganje popravnog ispita: 22 sata Struktura opterećenja 60sati (nastava) + 8sati (priprema) +  22 sati (dopunski rad)
Studenti su obavezni da pohađaju teorijsku nastavu i vježbe i polože kolokvijum
Literatura:
1. Udžbenik: Otorinolaringologija sa maksilofacijalnom hirurgijom, Urednik Radomir Radulović Izdavač: Univerzitet u Beogradu 2004. 2. Pomoćni udžbenik: Otorinolaringologija sa maksilofacijalnom hirurgijom, Urednik Petar Stefanović, Izdavač: Univerzitet u Beogradu 1994. 3. Praktikum za vježbe iz otorinolaringologije, Medicinski fakultet Univerzitet u Novom Sadu 1996.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
  1. Praktični dio ispita – tehnika otorinolaringološkog pregleda (uho, nos, grlo) ispitivanje sluha, ravnoteže,  ocjenjuju se sa ukupno 10 poena
  2. Usmeni dio ispita, student odgovara na najmanje tri pitanja iz teorijskog dijela (po 10 poena za svako pitanje, usmeni teorijski dio ispita ukupno 30 poena)
Prolazna ocjena za ispit iz otorinolaringologije se dobija ako student kumulativno na provjeri znanja sakupiviše od 51 poen.
Posebna naznaka za predmet: Za uspjeh u savladavanju praktične i teorijske nastave iz otorinolaringologije potrebno je prethodno znanje iz: anatomije, patofiziologiije i patološke anatomije. 
Ime nastavnika koji je pripremio podatkeDoc.dr Slobodan Spremo
Napomena:

Log in