Oralna hirurgija sa stomatološkom anesteziologijom- S - V godina - Bolonja

Oralna hirurgija sa stomatološkom anesteziologijom- S - V godina - Bolonja

Naziv predmeta

ORALNA HIRURGIJA SA STOMATOLOŠKOM ANESTEZIOLOGIJOM

 
Šifra predmeta Status predmeta semestar ECTS kredit Fond časova

obavezni

IX i X

12

150 (2p+3v), (2p+3v)

Studijski programi za koje se organizuje: Akademske osnovne studije STOMATOLOGIJE. Studije traju 12 semestara, 360 ECTS
Uslovljenost drugim predmetima: Ima uslova za prijavu, praćenje i polaganje predmeta
Ciljevi izučavanja predmeta:
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof.dr Srećko Selaković;drAleksandar Stajčić, asistent                                                                  dr  Mladen Rodić, asistent
Metod nastave i savladavanja gradiva: Teorijska i praktična nastava
Sadržaj predmeta
Pripremne nedelje  

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

X

XIII

XIV

XV

XVI

Završna nedelja

XVII-XXI

XXIII

XXIV

XXV

XXVI

XXVII

XXVIII

XXIX

XXX

XXXI

XXXII

XXXIII

XXXIV

XXXV

XXXVI

XXXVII

XXXVIII

Završna nedelja

XXXX-XXXXV

Priprema i upis semestra   Anamneza, anestezija: pojam, definicija i podjela. Anestezija: opšta anestezija u ambulantnim uslovima rada - metode, sredstva, primjena . Terminalna anestezija u oralnoj hirurgiji - indikacije i tehnika. sprovodne anestezije u gornjoj vi. Sredstva za infiltracionu anesteziju. izbor anestetikog sredstva i načina anestezije Lokalne i opšte komplikacije za vrijeme i poslije anestezije i terapiuje.Vađenje zuba: indikacije Vađenje zuba: kontraindikacije za va|enje zuba. opšti principi tehnika va|enja zuba. Normalno va|enje pojedinih grupa zuba. komplikovano va|enje pojedinih zuba, va|enje zalomnjenih kor. Impaktirani i prekobrojni zubi: pojam i definicija etiološki faktori pojave impaktiranix zuba. Najčešća patologija impaktiranih i prekobrojnih zuba. dijagnostička sredstva i metode za dijagn. Operativni tok za pojedina impaktirane zube u zavisnosti od položaja i odnosa sa susjednim struk. Hronični periapikalni procesi: pojam i definicija. podjela i klasifikacija. morfološka gra|a Difefencijalna dijagnoza periapikalnih procesa i radikularnih cista. Resekcija korijena. disekcija indikacije i tehnika kod retrogradnog punjenja zuba. Postoperativni tretman: postupak sa ekstrakcionom i operacionom ranom u toku zarastanja. Komplikacije u toku i poslije oralno-hirurških intervencija: Završni kolokvijum Ovjera semestra Dopunska nastava i zaostalo kolokviranje   Iščašenje i prelom vilice u toku intervencije . Otvaranje maksilarnog sinusa. Alveolit - etiologija, podjela, klinička slika, dif. dijagnoza i izbor terapije. Akutne, dentogene i druge infekcije Putevi ulaska dentogenih infekcija. Tipovi infekcija Klinička slika infekcija pojedinih tkiva i prostora. Diferencijalna dijagnoza infekcija. Izbor terapije infekcija dentogenog porijekla. Medikamentna terapija. Hirurška terapija. Krvavljenje i hemostaza Spontana hemostaza. Klinička slika poremećaja spontane hemostaze. Sredstva za vještačku hemostazu (mehanička, fizička, hemijska i biološka - opšta i lokalna). Replantacija i transplantacija pojam i definicija. Indikacije i kontraindikacije za replantaciju Implantacija Klasifikacija implantata. Izbor metode i mjesto implantacije. Preprotetska hirurgija mekog i koštanog tkiva vilica. Koštani deformiteti na alveolarnom nasta Prilike i frenulomi (indikacije i tehnika operacije). Fibrunozno uvećanje grebena Premedikacija i postupak pri oralno-h intervencijama u pacijenata sa akutnim i hroni oboljenjima Oboljenja i povrede senzitivnih nerava Hirurško-ortodontsko liečenje Trauma zuba i alveloarnog grebena. Primjena rendgen snimanja u oralnoj hirurgiji Završni kolokvijum i ispit Ovjera semestra Dopunska nastava i popravni ispitni rok

Opterećenje studenata na predmetu

Nedeljno

Broj sati:12 h 40/60 = 8sati Struktura opterećenja: satpredavanja satpraktičnih vježbi sata samostalnog rada uključujući konsultacije

U toku semestra

Nastava i završni ispit: 8 h 30 =240sati Neophodne pripreme (prije početka semestra): 4 h 8 =  32sata Ukupno opterećenje za predmet: 12 h 30=360sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku uključujući i polaganje popravnog ispita  88   Struktura opterećenja 240 sati(nastava) + 32 sati(priprema) + 88 sati(dopunski rad)
Studenti su obavezni da pohađaju teorijsku i praktičnu nastavu
Literatura:
Oralna hirurgija:Lj. Todorović,v.Petrović; Hemostaza u stomatološkoj praksi: J. Perović; Praktikum oralne hirurgije: Lj.Todorović;  Lokalna anestezija, analgezija i sedacija u stomatologiji: S.Hrvaćanin;Anestezija u stomatologiji: Lj. Todorović
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: - 2 seminarska zadatka po 5 poena (ukupno 10 poena) - 2 kolokviuma po 20 poena (ukupno 40 poena) - završni ispit 50 poena ( sastoji se iz praktičnog i usmenog  dijela )
Posebna naznaka za predmet: Za slušanje predmeta potrebno položiti Urgentnu stomatologiju sa 4 godine
Ime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof.dr Srećko Selaković
Napomena:

Log in