Oralna higijena - S

Oralna higijena - S

Naziv predmeta

ORALNA HIGIJENA

Šifra predmeta Status predmeta semestar ECTS kredit Fond časova

obavezni

1

2

1+1

Studijski programi za koje se organizuje: Akademske osnovne studije STOMATOLOGIJE. Studije traju 12 semestara, 360 ECTS
Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavu, praćenje i polaganje predmeta
Ciljevi izučavanja predmeta: Prevencija i MNT bolesti zuba i oralnog aparata.
Ime i prezime nastavnika i saradnika: dr Budimka Novaković, redovni profesor; mr Dragana Stoisavljević, viši asistent; Milkica Grabež, asistent
Metod nastave i savladavanja gradiva: Teorijska nastava i vježbe. Seminari i konsultacije
Sadržaj predmeta: Ishrana i zdravlje zuba i oralnog aparata. Rukovođenje rizikom u stomatološkim zdravstvenim ustanovama.

I Nedelja

II Nedelja

III Nedelja

IV Nedelja

V Nedelja

VI Nedelja

VII Nedelja

VIII Nedelja

IX Nedelja

X Nedelja

XI Nedelja

XII Nedelja

XIII Nedelja

XIV Nedelja

XV Nedelja

XVI-XVIIINedelja

XIX-XXNedelja

XXI Nedelja

XX Nedelja

Higijena i zdravlje. Higijena i oralno zdravlje. Ekološka interpretacija zdravlja i bolesti.Zdravstvena bezbjednost vode za različite stomatološke namjene. Dezinfekcija vode. Ishrana i zdravlje oralnog aparata. Energetske potrebe. Fiziološke uloge, dnevne potrebe i izvori hranljivih materija. Fiziološke uloge, dnevne potrebe i izvori hidrosolubilnih vitamina. Fiziološke uloge, dnevne potrebe i izvori liposolubilnih vitamina. Fiziološke uloge, dnevne potrebe i izvori minerala: makroelementi. Fiziološke uloge, dnevne potrebe i izvori minerala: mikroelementi. Zaštitne materije, antioksidativne materije, fitohemikalije, funkcionalna hrana i njihova specifična uloga u stomatologiji. Nutritivna prevencija bolesti zuba i oralnog aparata. Plan ishrane. Seminarski rad iz nutritivne prevencije bolesti zuba i oralnog aparata. Izrada plana ishrane za različite populacione grupe. Lična higijena zuba i oralnog aparata. Higijena ruku u stomatologiji. Higijensko-sanitarni uslovi za stomatološke zdravstvene ustanove. Rukovođenje rizikom. Seminarski rad iz oblasti rukovođenja rizikom u stomatološkim zdravstvenim ustanovama. Konsultacije. Završni ispiti i ovjera semestra. Konsultacije, dopunska nastava. Popravni ispitni rok. Evaluacija nastave.

Opterećenje studenata na predmetu

Nedeljno

Broj sati:2x40/30=2,66 Struktura opterećenja: 1 sat predavanja 1 sat vježbe 0,66 samostalan rad uključujući i konsultacije  

U toku semestra

Nastava i završni ispit: 2,66 x15=39,9 Neophodne pripreme (prije početka semestra):2 x 2,66=5,32 Ukupno opterećenje za predmet: 2 x 30= 60 Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku uključujući i polaganje popravnog ispita60- (39,9+ 5,32)= 14,78 Struktura opterećenja: 39,9 sati nastave+5,32 sati priprema+14,78 sati dopunskog rada
Studenti su obavezni da pohađaju teorijsku nastavu i vježbe i urade seminarske radove.
Literatura: 1. Novaković B, Mirosavljev M. Higijena ishrane, Novi Sad, Medicinski fakultet, drugo izdanje, 2005. 2. Novaković B, Grujić V. Higijena i zdravstveno vaspitanje, Novi Sad, Medicinski fakultet, drugo izdanje, 2006.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:Test i urađeni seminarski radovi.
Posebna naznaka za predmet:
Ime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof.dr Budimka Novaković

Log in