Opšta i oralna patologija - S

Opšta i oralna patologija - S

Naziv predmeta OPŠTA I ORALNA PATOLOGIJA
Šifra predmeta Status predmeta semestar ECTS kredit Fond časova
osnovni III i IV 6 90 (2+1) (2+1)
Studijski programi za koje se organizuje: Akademske osnovne studije STOMATOLOGIJE. Studije traju 12 semestara, 360 ECTS
Uslovljenost drugim predmetima: Anatomija i dentalna anatomija, Opšta i dentalna histologija
Ciljevi izučavanja predmeta: Cilj predmeta je da upozna studente sa karakteristikama morfoloških promjena u organima, a koji su bitni za dijagnostikovanje pojedinih bolesti. Patologija proučava promjene koje su nastale u tijelu kao posljedica bolesti ali i kao posljedica liječenja. Patološki izvještaji (nalazi) se mogu upotrijebiti za određivanje liječenja, kao i za prognozu preživljavanja ili izlječenja. (quo ad vitam quo ad sanationem
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Živka Eri - redovni profesor, Radoslav Gajanin - redovni profesor,Ljiljana Latinović - vanredni profesor, Slaviša Đuričić – docent, Aleksandra Salapura – docent, Božana Babić viši asistent, Ilija Baroš – asistent, Svetlana Tomašević Pavlović – saradnik, Goran Čampara - saradnik
Metod nastave i savladavanja gradiva: Teorijska nastava, praktična nastava, seminari i konsultacije
Sadržaj predmeta
  I Nedjelja II Nedjelja III Nedjelja IVNedjelja V Nedjelja VI Nedjelja VII Nedjelja VIII Nedjelja IX Nedjelja   X Nedjelja XI Nedjelja XII Nedjelja XIII Nedjelja XIV Nedjelja XV Nedelja   XVI Nedjelja XVII Nedjelja XVIII Nedjelja XIX Nedjelja XX Nedjelja XXI Nedjelja XXII Nedjelja XXIII Nedjelja XXIV Nedjelja XXV Nedjelja XXVI Nedjelja XXVII Nedjelja XXVIII Nedjelja XXIX Nedjelja XXX Nedjelja OPŠTA PATOLOGIJA Uvodni dio Etiološki agensi oštećenja ćelija, Poremećaji metabolizma ćelije, pigmenata i minerala Izumiranje ćelije, Poremećaji cirkulacije krvi i limfe, Poremećaji rasta i diferencijacije ćelije, Zapaljenje, Patologija tumora, Oštećenja izazvana uticajima spoljašnje sredine i nutritivne bolesti, Bolesti imuniteta, Oralna patologija: Patologija usana i usne duplje, Patologija zuba i vilica, Patologija pljuvačnih žlijezda, Ovjera semestra, dopunska nastava, popravni ispitni rok SPECIJALNA PATOLOGIJA Patologija kardiovaskularnog sistema Patologija respiratornog sistema, Patologija gastrointestinalnog sistema, pankreasa peritoneuma i retroperitoneuma, Patologija jetre i bilijarnog sistema, Patologija endokrinog sistema, Patologija dojke, Patologija bubrega i mokraćnih puteva, Patologija muškog genitalnog sistema, Patologija ženskog genitalnog sistema, Patologija limfnog i hematopoetskog sistema, Patologija kože, Patologija koštano-zglobnog sistema i mekih tkiva, Patologija centralnog nervnog sistema, Patologija perifernih nerava i mišića Završni ispit, ovjera semestra i upis ocjena, dopunska nastava i popravni ispitni rok
Opterećenje studenata na predmetu
Nedeljno Broj sati: 6 h 40/60= 4 sata Struktura opterećenja: 2 sata predavanja i seminara 1 sata vježbi i seminara 1 sata samostalnog rada uključujući konsultacije U toku semestra Nastava i završni ispit: 4 h 30 nedelja = 120 sati Neophodne pripreme (prije početka semestra): 4 h 4 = 16 sati Ukupno opterećenje za predmet: 6 h 30 = 180 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku uključujući i polaganje popravnog ispita: 44 sata Struktura opterećenja 120 sati(nastave)+ 16 sata (pripreme)+44 sata (dopunski rad)
Studenti su obavezni da pohađaju teorijsku i praktičnu nastavu, da aktivno učestvuju u nastavi (priprema tematskih jedinica), da polože dva kolokvijuma, da uspješno polože sve vježbe (praktični dio ispita).
Literatura: Patologija za studente stomatologije. P Budakov i sar. Treće izdanje. Novi Sad: Medicinski fakultet Novi Sad, 2008. Priručnik za patohistološke vježbe za studente medicine i stomatologije. R. Gajanin, I Klem. Prvo izdanje. Banjaluka: D*S 2004.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Predispitne aktivnosti: Aktivnost na nastavi (praktičnoj i teorijskoj), seminari, praktični ispit, kolokvijum (dva kolokvijuma). Završni ispit: Pismeni ispit i usmeni ispit. Završna ocjena: se izvodi na osnovu osvojenog broja bodova na predispitnim aktivnostima i završnom ispitu.
Posebna naznaka za predmet:
Ime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof. dr Radoslav Gajanin
Napomena:

Log in