Opšta i oralna histologija – S

Opšta i oralna histologija – S

Naziv predmeta

HISTOLOGIJA I EMBRIOLOGIJA

Šifra predmeta Status predmeta semestar ECTS kredit Fond časova

obavezni

I i II

14

165 (2+3) (2+4)

Studijski programi za koje se organizuje: Akademske osnovne studije MEDICINE. Studije traju 12 semestara, 360 ECTS
Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavu, praćenje i polaganje predmeta
Ciljevi izučavanja predmeta:Osnovni cilj predmeta histologijajeste da omogući studentima poznavanje i razumijevanje građe-strukture ćelija, tkiva i organa na nivou svjetlosne i elektronske mikroskopije u odnosu na njihovu funkciju. Embriologija proučava razvoj cijelog organizma: ćelija, tkiva, organa i organskih sistema. Uporedno sa proučavanjem normalnih razvojnih procesa prati i opisuje pojave     razvojnih anomalija kao i uzroka zbog  kojih nastaju.
Ime i prezime nastavnika i saradnika: dr Gostimir Mikač, vanredni profesor, Dr Vesna Vujković-Ljubojević, viši asistent; Dr Valentina Soldat-Stanković, asistent;Dr Siniša Stanković, asistent
Metod nastave i savladavanja gradiva: Teorijska nastava i vježbe. Seminari i konsultacije
Sadržaj predmeta
I         Uvod u histologiju, tipovi mikroskopijeII        Citologija I III       Citologija II IV       Životni ciklus ćelije, apoptoza V        Epitelno tkivo VI       Vezivno tkivo I VII     Vezivno tkivo II VIII    Kost, tipovi okoštavanja IX       Mišićno tkivo X        Nervno tkivo XI       Krv i hematopoeza XII     Embriologija  (polne ćelije i implantacija) XIII    Embriologija  (ovojnice i zametni listovi) XIV    Embriologija  (razvoj fetusa i malformacije) XV     Kardio-vaskularni sistem (+ razvoj i anomalije srca) XVI     Odbrambeni sistem I XVII    Odbrambeni sistem II (+ razvoj) XVIII   Usna duplja  (+ razvoj  zuba) XIX     Digestivni trakt XX       Slinovnice, gušterača, jetra XXI      Embriologija: razvoj primitivnog crijeva XXII     Respiratorni sistem (+ razvoj) XXII     Endokrini sistem  (+ razvoj) XXIV   Koža i derivati kože XXV     Urinarni sistem (+ razvoj bubrega...) XXVI    Ženski r.s. XXVII   Muški r.s. (+ razvoj polnih žl.) XXVIII  CNS  (+ razvoj) XXIX     Senzorni sistem  I (...oko) XXX       Senzorni sistem II  (uho).

Opterećenje studenata na predmetu

Nedeljno

Broj sati:14 x 40/60=9,33 Struktura opterećenja: 2 sata predavanja 3,5 sata vježbi 3,83 sata samostalnog rada uključujući i konsultacije

U toku semestra

Nastava i završni ispit: 9,33 h 30 = 279,9 Neophodne pripreme (prije početka semestra): 4h9,33=37,32 Ukupno opterećenje za predmet: 14 h 30 = 420 Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku uključujući i polaganje popravnog ispita: do 102,78 sata Struktura opterećenja 279,9 sati (nastave) + 37,32 sati (pripreme) +102,78 sati (dopunski rad)
Studenti su obavezni da pohađaju teorijsku nastavu i vježbe i polože kolokvijum
Literatura: U pripremi
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:kolokvijum, seminarski rad, test, praktični i usmeni ispit. Kolokvijumi (po 2 u semestru) se polažu usmeno i uslov su za izlazak na test. Seminarski rad nije obavezan. Tema rada je iz oblasti histologije ili embriologije, a  može ju predložiti student ili nastavnik. Student koji napiše i javno brani rad nagrađuje se sa  7 (ispitnih) bodova. Test se može polagati parcijalno ( I na kraju  prvog semestra i II na kraju godine) ili integralno. Položen test je uslov za izlazak na praktični ispit. Praktični ispit podrazumijeva prepoznavanje, crtanje i obilježavanje 3 histološka preparata i prepoznavanje tkivnih struktura na 7 histoloških preparata u definisanom vidnom polju. Na usmenom ispitu student dobija 5 pitanja tj. po jedno iz sledećih oblasti: opšta i specijalna embriologija, citologija, tkiva, organi.
Posebna naznaka za predmet:
Ime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof. Dr Gostimir Mikač
Napomena:

Log in