Opšta hirurgija - S

Opšta hirurgija - S

Naziv predmeta

OPŠTA HIRURGIJA

Šifra predmeta Status predmeta semestar ECTS kredit Fondčasova

obavezni

V i VI

10

120 (2+2) (2+2)

Studijski programi za koje se organizuje: Akademske osnovne studije STOMATOLOGIJE. Studije traju 12 semestara, 360 ECTS
Uslovqenost drugim predmetima: Poležen ispit iz Patološke fiziologije i Farmakologije sa Toksikologijom
Ciljevi izučavanja predmeta: Ovladavanje hirurškom naukom i vještinom u mjeri neophodnoj doktoru stomatologije
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Milorad Stanišić, redovni  profesor, šef katedre,  Dragan Danelišen, redovni profesor, Mirko Raković, vanredni profesor, Brano Topić, vanredni profesor, Duško Vasić, vanredni profesor,  Zdravko Marić, vanredni profesor, Darko Lukić, vanredni profesor, Nikola Gavrić, docent, Dragan Kostić, docent, Svetozar Radulović, docent, Božo Krivokuća, docent, Milan Simatović, docent, Jovan Ćulum, docent, Aleksandar Jakovljević, docent, Snježana Milićević, docent, Branko Despot, docent, Predrag Lazić, viši asistent, Dušan Janičić, viši asistent, Slavko Grbić, viši asistent, Ozren Kordić, viši asistent, Vladimir Papić, viši asistent, Darko Golić, viši asistent, Nebojša Trkulja, viši asistent, Vesna Ivanišević, viši asistent
Metod nastave i savladavalja gradiva: Teorijska nastava i vježbe. Seminari i konsultacije
Sadržaj predmeta: Poglavlja iz opšte i specijalne hirurgije
Ned. br.

TEORIJSKA NASTAVA - STOMATOLOGIJA

OPŠTI DIO

1.

ISTORIJA HIRURGIJE I HIRURŠKA PROFILAKSA

2.

PREGLED I DIJAGNOSTIKA HIRURŠKIH BOLESNIKA

3.

POVREDE

4.

KARDIOPULMONALNA REANIMACIJA

5.

RANA I ZARASTANjE RANA

6.

KRVARENjE I HEMOSTAZA

7.

RATNA HIRURGIJA

8.

HIRURŠKA INFEKCIJA I ANTIBIOTICI

9.

ŠOK I TRANSFUZIJA KRVI

10.

METABOLIČKI ODGOVOR NA TRAUMU I PRINCIPI RAVNOTEŽE ELEKTROLITA I TEČNOSTI

11.

ISHRANA HIRURŠKIH BOLESNIKA

12.

ANESTEZIJA I PREOPERATIVNA PRIPREMA BOLESNIKA

13.

TERAPIJA BOLA I KOMPLIKACIJE ANESTEZIJE

14.

HIRURGIJA TUMORAPOSTOPERATIVNE KOMPLIKACIJE

15.

NADOKNADA, TESTOVI, SEMINARSKI RADOVI

SPECIJALNI DIO

16.

OSNOVNE KARAKTERISTIKE HIRURGIJE RAZVOJNOG DOBA

17.

PRINCIPI PLASTIČNE I REKONSTRUKTIVNE HIRURGIJE

18.

OSNOVE ABDOMINALNE HIRURGIJE I DIO

19.

OSNOVE ABDOMINALNE HIRURGIJE II DIO

20.

AKUTNI ABDOMEN I TRAUMA U ABD. HIRURGIJI

21.

OSNOVE HIRURGIJE VRATA I DOJKE

22.

OSNOVE GRUDNE HIRURGIJE

23.

OSNOVE VASKULARNE HIRURGIJE

24.

OSNOVE KARDIOHIRURGIJE

25.

OSNOVE NEUROHIRURGIJE

26.

OSNOVE UROLOGIJE

27.

OSNOVE ORTOPEDSKE HIRURGIJE I DIO

28.

OSNOVE ORTOPEDSKE HIRURGIJE II DIO

29.

POVREDE KIČMENOG STUBA I KARLICEKOŠTANO ZGLOBNE POVREDE EKSTREMITETA

30.

NADOKNADE, TESTOVI, SEMINARSKI RADOVI

Log in