Maksilofacijalna hirurgija - S - VI godina - Bolonja

Maksilofacijalna hirurgija - S - VI godina - Bolonja

Naziv predmeta

MAKSILOFACIJALNA HIRURGIJA

Šifra predmeta Status predmeta semestar ECTS kredit Fond časova

obavezni

XI

9

105(4+3)

Studijski programi za koje se organizuje: Akademske osnovne studije STOMATOLOGIJE. Studije traju 12 semestara, 360 ECTS
Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavu, praćenje i polaganje predmeta
Ciljevi izučavanja predmeta
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Bojan Obradović, asistent
Metod nastave i savladavanja gradiva: Teorijska nastava i vježbe. Seminari i konsultacije
Sadržaj predmeta
INedelja  IINedelja   IIINedelja   IVNedelja   VNedelja   VINedelja   VIINedelja   VIIINedelja   IXNedelja   XNedelja   XINedelja   XIINedelja   XIIINedelja   XIVNedelja   XVNedelja   XVI-XXIIINed.   UVODNI ČASPOVREDE MF REGIJE DIJAGNOSTIKA PRELOMA KOSTIJU LICA I VILICA PRELOMI DONjE VILICE PRELOM JAGODIČNE KOSTI PRELOM GORNjE VILICE CISTE KOŠTANOG TKIVA VILICA KONGENITALNE ANOMALIJE VRATA INFEKCIJE MF REGIJE Opšti pojmovi i  razmatranja. INFEKCIJE VRATA I OSTEOMIJELITIS VILICA OBOLjENjA TEMPOROMANDIBULARNOG ZGLOBA SINUSITIS MAXILLARIS NEURALGIJA N. TRIGEMINI TUMORI BENIGNI TUMORI MF REGIJE BENIGNI TUMORI KOŠTANOG TKIVA MALIGNI TUMORI MF REGIJE PREKANCEROZE I KARCINOMI KOŽE LICA OBOLjENjA PLjUVAČNIH ŽLIJEZDA KARCINOMI USANA KARCINOMI ORALNE LOKALIZACIJE KARCINOMI MAKSILE I DRUGI MALIGNOMI GORNjE VILICE METASTAZIRANjE MALIGNIH TUMORA MF REGIJE MOGUĆNOST REKONSTRUKCIJE DEFEKATA U MF HIRURGIJI DEFORMITETI PREDPROTETSKA HIRURGIJA Završni ispit, ovjera semestra, dopunska nastava i dopunski ispit

Opterećenje studenata na predmetu

Nedeljno

Broj sati: 9 h 40/30=12 sati Struktura opterećenja: 4 sata predavanja 3 sata vježbi 5 sati samostalnog rada uključujući i konsultacije

U toku semestra

Nastava i završni ispit: 12 x 15 nedelja= 180 časova Neophodne pripreme (prije početka semestra): 2 h 12 = 24 sata Ukupno opterećenje za predmet: 9 h 30 = 270  časova Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku uključujući i polaganje popravnog ispita 66 sati   Struktura opterećenja 180 sati (nastave) + 24 sata (priprema) + 66 sati (dopunski rad)
Studenti su obavezni da pohađaju teorijsku nastavu i vježbe i polože kolokvijum
Literatura: U pripremi
 
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:KolokvijumTestPraktični i usmeni ispit
Posebna naznaka za predmet:
Ime nastavnika koji je pripremio podatke:
Napomena:

Log in