Klinička farmakologija – S

Klinička farmakologija – S

Naziv predmeta

KLINIČKA FARMAKOLOGIJA

Šifra predmeta Status predmeta semestar ECTS kredit Fond časova

obavezni

VIII

1

15

Studijski programi za koje se organizuje: Akademske osnovne studije Stomatologije Studije traju 12 semestara, 360 ECTS
Uslovljenost drugim predmetima: Farmakologija sa toksikologijom
Ciljevi izučavanja predmetaFarmakoterapija, racionalna upotreba lijekova
Ime i prezime nastavnika i saradnika:Svjetlana Stoisavljević-Šatara, vanredni profesor                                                                          Ranko Škrbić, vanredni profesor                                                                          Lana Nežić, doc.dr                                                                          Nataša Stojaković, viši asistent
Metod nastave i savladavanja gradiva: Teorijska nastava. Seminari i konsultacije
Sadržaj predmeta
I Ned.II Ned.III Ned.  IV Ned. V Ned. VI Ned. VII Ned. VIII Ned. IX Ned. X Ned. XI Ned. XII Ned. XIII Ned. XIV Ned. XV Ned. XVI Ned   XVII -XXI Ned   Osnove kliničke farmakologijeKliničko-terapijsko ispitivanjeDobra klinička praksaKlinička farmakologija kod trudnica i dojiljaPropisivanje lijekova u rizičnim grupama Propisivanje lijekova djeci Neželjena dejstva lijekova Prijava NRL Interakcije lijekova Racionalna upotreba lijekova Racionalna upotreba antibiotika Profilaktička upotreba antibiotika Racionalna upotreba NSAIL Farmakoterapijski vodiči za astmu Farmakoterapijski vodiči za kardiovaskularna oboljenja Izbor lokalnih anestetika Antikoagulanti i antiagregacijski lijekovi Završni ispit Ovjera semestra, upis ocjena Dopunska nastava i popravni ispitni rok

Opterećenje studenata na predmetu

Nedeljno

Broj sati=1bod x40/30 =1,33 Struktura opterećenja: 1 čas predavanja 0,33 sati samostalnog rada

U toku semestra

Nastava i završni ispit:1,33 sati x15=19,95 sati Neophodne pripreme (prije početka semestra):2x 1,33sati=2,66 sati Ukupno opterećenje za predmet: 1 x 30 =30 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku uključujući i polaganje popravnog ispita: 7,39 sati Struktura opterećenja: 19,95sati(nastava)+2,66sati (priprema) +7,39sati (dopunski rad)  
Studenti su obavezni da pohađaju teorijsku nastavu i vježbe i polože kolokvijum
Literatura:
  1. T. Kažić: Klinička farmakologija, Integra, Beograd, 2002. (odabrana poglavlja)
  2. Ministarstvo zdravlja RS Faramakoterapijski vodiči, Banjaluka, 2004.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:Pohađanje nastave i aktivnosti do 10 bodova maksimalno,Kolokviji do 40 bodova maksimalnoZavršni ispit do 50 bodova maksimalno.Prolazna ocjena se dobije ako se kumulativno sakupi najmanje 51 bod.
Posebna naznaka za predmet:
Ime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof. dr Svjetlana Stoisavljević-Šatara
Napomena:Konsultacije

Log in