Infektivne bolesti - S

Infektivne bolesti - S

Naziv predmeta

INFEKTIVNE BOLESTI

Šifra predmeta Status predmeta semestar ECTS kredit Fond časova

obavezni

         VIII

3

45(1+2)

Studijski programi za koje se organizuje: Akademske osnovne studije STOMATOLOGIJE. Studije traju 12 semestara, 360 ECTS
Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavu, praćenje i polaganje predmeta
Ciljevi izučavanja predmeta
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Srboljub Golubović, redovni profesor, Šef katedre,Zdravka Kezić, docent, Antonija Verhaz, viši asistent, Dragan Kasapović, asistent, Tatjana Roganović, asistent, Irena Katan, stručni saradnik                                                     
Metod nastave i savladavanja gradiva: Teorijska nastava i vježbe. Seminari i konsultacije
Sadržaj predmeta

I-III Nedelja

IV-VII Nedelja

VIII-XI Nedelja

XII-XIII Nedelja

XIV Nedelja

XV Nedelja

XVI-XXIII Ned.

XXIV-XXV Ned.

XXVI-XXVII Ned.

XXVIII-XXIX Ned.

XXX-XXXI Ned.

XXXII-XXXIII Ned.

XXXIV-XXXV Ned.

XXXVI-XXXVII Ned.

XXXVIII- XLV Ned.

 
  INFEKTIVNA BOLEST. DEFINICIJA INFLAMACIJA-UPALA, NjEN BIOLOŠKI SMISAO OPŠTI NAČIN DJELOVANjA UZROČNIKA ZARAZNIH BOLESTI PATOGENETSKI MEHANIZMI: KLINIČKI TOK I OBLICI INFEKTIVNIH BOLESTI: IMENOVANjE VAŽNIJIH KLINIČKIH SINDROMA U INFEKTOLOGIJI ANTIMIKROBNA REZISTENCIJA Ovjera semestra, dopunska nastava, popravni ispitni rok LIMFADENOMEGALIČNI SINDROM OPŠTA PATOGENEZA HERPES VIRUSNIH INFEKCIJA I ZNAČAJ ADENOVIRUS MORBILI ENTEROVIRUSI-ECHO I Coackievirusi SINDROM HEMORAGIJSKIH GROZNICA KLASIČNE  BAKTERIJSKE BOLESTI Završni ispit, ovjera semestra i upis ocjena, dopunska nastava i popravni ispitni rok

Opterećenje studenata na predmetu

Nedeljno

Broj sati:3h 40/30= 4sati Struktura opterećenja: 1 sat predavanja 2 sata vježbi 1 sata samostalnog rada uključujući i konsultacije

U toku semestra

Nastava i završni ispit: 4 h 15= 60 sati Neophodne pripreme (prije početka semestra): 2 h 4 = 8 sati Ukupno opterećenje za predmet: 3 h 30 = 90 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku uključujući i polaganje popravnog ispita 22 sati Struktura opterećenja 60 sati (nastava) + 8 sati (priprema) + 22 sati (dopunski rad)
Studenti su obavezni da pohađaju teorijsku nastavu i vježbe i polože kolokvijum
Literatura: U pripremi
 
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:Kolokvijum Test Praktični i usmeni ispit
Posebna naznaka za predmet:
Ime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof. Dr Srboljub Golubović
Napomena:

Log in