Humana genetika – S

Humana genetika – S

Naziv predmeta

HUMANA GENETIKA

Šifra predmeta Status predmeta semestar ECTS kredit Fond časova

obavezni

I

5

60(2+2)

Studijski programi za koje se organizuje: Akademske osnovne studije STOMATOLOGIJE. Studije traju 12 semestara, 360 ECTS.
Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavu, praćenje i polaganje predmeta
Ciljevi izučavanja predmeta: Osnovni cilj predmeta Humana genetika je da upozna studente sa osnovnim informacijama savremene biološke nauke čija su dostignuća neophodna za razumijevanje, dijagnostiku i terapiju bolesti čovjeka. Studenti će upoznati osnove biologije ćelije, reproduktivne i razvojne biologije, molekularne biologije i genetike sa naglaskom na fundamentalna i praktična znanja iz oblasti humane genetike.Nastava je organizovana u vidu predavanja, vježbi i seminara povezanih jednom tematskom cjelinom.
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Dr Stojko Vidović, redovni  profesor; mr Irina Milovac, viši asistent
Metod nastave i savladavanja gradiva: Teorijska nastava i vježbe. Seminari i konsultacije
Sadržaj predmeta

 

 1. Genetičke osnove reprodukcije (2 časa)
 2. Organizacija nasljedne osnove (2 časa)
 3. Funkcije nasljedne osnove (2 časa)
 4. Regulacija genske aktivnosti (2 časa)
 5. Mutacije (2 časa)
 6. Mehanizmi reparacije DNK i genetičke rekombinacije (2 časa)
 7. Numeričke hromozomske aberacije (2 časa)
 8. Strukturne hromozomske aberacije (2 časa)
 9. Genetičko savjetovanje i prevencija nasljednih oboljenja (2 časa)
 10. Osnovne tehnike molekularne biologije (2 časa)
 11. Tipovi nasljeđivanja (2 časa)
 12. Genetska osnova determinacije i diferencijacije pola kod čoveka (2časa)
 13. Onkogenetika i Imunogenetika (2 časa)
 14. Populaciona genetika (2 časa)
 15. Orofacijalna genetika (2 časa)
SEMINARI
 1. oblast: Molekularna biologija
 2. oblast: Reprodukcija
 3. oblast: Prenatalna dijagnostika
 4. oblast: Orofacijalna genetika
 5. oblast: Medicinska genetika

Opterećenje studenata na predmetu

Nedeljno

Broj sati: 5 h 40/30 = 6,65 Struktura opterećenja: 2 sata predavanja 3 sat vježbi i seminara1,65 sata samostalnog rada uključujući i konsultacije

U toku semestra

Nastava i završni ispit: 6,65 sati h 15 nedelja = 100 sati Neophodne pripreme (prije početka semestra): 2 h 6,65 = 13,3 Ukupno opterećenje za predmet: 5 h 30 = 150 Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku uključujući i polaganje popravnog ispita: 36,7 sata Struktura opterećenja 100 sati (nastava) + 13,3 sati (pripreme) + 36,7 sata (dopunski rad)
Studenti su obavezni da pohađaju teorijsku nastavu i vježbe i polože kolokvijum
Literatura:
1. Biologija sa humanom genetikom: Diklić V., Kosanović M., Dukić S., Nikoliš J., Medicinski fakultet. Beograd, 2008. 2. Praktikum za biologiju sa humanom genetikom: Novaković M., Vidović S., Medicinski fakultet. Banjaluka, 2007. 3. Humana genetika: Milan Kulić, Zoran Stanimirović, Ninoslav Đelić, Mitar Novaković. Foča,2010. 4. Humana genetika: Zergollern Lj. i suradnici, Medicinska naklada. Zagreb,1994. 5. Genes VII: Levin B., Oxford University Press Inc. New York, 2002. 6. Molecular Biology of the Cell: Alberts B., Garland Publishing Inc. Philadelphia, 2002.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:Kolokvijum: student je obavezan položiti dva kolokvijuma u semestru.Test: student je obavezan položiti dva testa u semestru. Praktični i usmeni ispit: studenti koji su redovno prisustvovali nastavi, položili kolokvijume i testove, stiču pravo da polažu praktični, a zatim usmeni (završni) dio ispita.
Posebna naznaka za predmet:
Ime nastavnika koji je pripremio podatkeProf. dr Stojko Vidović
Napomena:

Log in