Forenzička medicina i medicinsko pravo – S

Forenzička medicina i medicinsko pravo – S

Naziv predmeta

FORENZIČKA MEDICINA I MEDICINSKO PRAVO

Šifra predmeta Status predmeta semestar ECTS kredit Fond časova

obavezni

XI

3

45 (2+1)

Studijski programi za koje se organizuje: Akademske osnovne studije STOMATOLOGIJE. Studije traju 12 semestara, 360 ECTS
Uslovqenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavu, praćenje i polaganje predmeta
Ciljevi izučavanja predmeta
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof. dr Željko Karan, šef katedre,                                                                                                                        Mr sci. dr Dalibor Nedić, viši asistent                                                                      Dr Zoran Obradović, stručni saradnik
Metod nastave i savladavanja gradiva: Teorijska nastava i vježbe. Seminari i konsultacije
Sadržaj predmeta
I NedeljaII NedeljaIII NedeljaIV NedeljaV Nedelja VI Nedelja VII Nedelja VIII Nedelja IX Nedelja X Nedelja XI Nedelja XII Nedelja XIII Nedelja XIV Nedelja XV Nedelja XVI-XXIII Ned.   UVODPREDMET I SADRŽAJPRINCIPI SUDSKOMEDICINSKOG VJEŠTAČENjAPRINCIPI KVALIFIKACIJE TJELESNIH POVREDAOŠTEĆENjA ZDRAVLjA UMIRANjE I SMRT TANATOLOGIJA (OSOBINE LEĐA I LEĐNE PROMJENE) MEHANIČKE POVREDE FIZIČKE POVREDE ASFIKTIČNE POVREDE HEMIJSKE POVREDE NARKOMANIJA I DOPING OSTALE POVREDE NEUROTRAUMATOLOGIJA IDENTIFIKACIJA MEDICINSKA KRIMINALISTIKA ETIKA I LjEKARSKA ODGOVORNOST Završni ispit, ovjera semestra, dopunska nastava, dopunski ispit

Opterećenje studenata na predmetu

Nedeljno

Broj sati:3 h 40/30= 4 sata Struktura opterećenja: 2 sata predavanja 1 sat vježbi 1 sat samostalnog rada uključujući konsultacije

U toku semestra

Nastava i završni ispit: 4časa h 15 nedelja=60časova Neophodne pripreme (prije početka semestra):2 h 4 = 8 sati Ukupno opterećenje za predmet: 3 h 30 = 90 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku uključujući i polaganje popravnog ispita22 sata   Struktura opterećenja 60 sati (nastava) + 8 sati (priprema) + 22 sata (dopunski rad)
Studenti su obavezni da pohađaju teorijsku nastavu i vježbe i polože kolokvijum
Literatura: M. Milovanović, Sudska medicina; D. Zečević i sar., Sudska medicina i deontologija
Oblici provjere znanja i ocjenjivanjePraktični i usmeni ispit
Posebna naznaka za predmet:
Ime nastavnika koji je pripremio podatke:
Napomena:

Log in