Fizikalna medicina i rehabilitacija – M - Bolonja

Fizikalna medicina i rehabilitacija – M - Bolonja

Naziv predmeta

FIZIKALNA MEDICINA

Šifra predmeta Status predmeta semestar ECTS kredit Fond časova

obavezni

VIII

2

30(1+1)

Studijski programi za koje se organizuje: Akademske osnovne studije MEDICINE. Studije traju 12 semestara, 360 ECTS
Uslovljenost drugim predmetima: Za prijavu, praćenje i polaganje predmeta uslovi su odslušani i položeni klinički predmeti: interna medicina, hirurgija, neurologija, pedijatrija
Ciljevi izučavanja predmetaCilj izučavanja predmeta je prvenstveno medicinska rehabilitacija uz fizikalnu medicinu, a to je osposobljavanje studenata da upravljaju posljedicama bolesti i povreda sa kojima će se sretati u svojoj praksi. To konkretno znači: na polju znanja razlikovati oštećenje, nesposobnosti i ometenost, analizirati uticaj hronične bolesti i nesposobnosti na osobu, porodicu i društvo, opisati načelo neprekidnosti brige i liječenja što postavlja prikladne okvire za osposobljavanje u različitim razdobljima oporavka i rehabilitacije; na polju vještina testirati funkcionalna ograničenja pacijenata, očuvane potencijale i o psihosocijalno stanje odrediti stepen nesposobnosti i predložiti plan rehabilitacije-naučiti se komunikaciji sa bolesnikom, članovima porodice i drugim zdravstvenim radnicima-članovima rehabilitacionog tima; uzeti u obzir socijalni, kulturni i ekonomski uticaj povrede ili bolesti, predložiti dugoročno rješenje za hronične tegobe i probleme, saosjećati sa bolesnikom koji pati od hronične bolesti i nesposobnosti, poštovati druge članove rehabilitacionog tima i biti spreman na sveobuhvatnu saradnju s njima. Studente učimo kako različitim oblicima fizikalne terapije možemo uticati na kvalitet rehabilitacije.
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Slavica Jandrić, redovni  profesor, Šef katedre, Mihajlo Stefanovski, vanredni profesor, Gordana Stefanovski, vanredni profesor, Draško Prtina, viši asistent, Teodora Talić, viši asistent, Branislava Marjanović, viši asistent,  Tanja Nožica-Radulović, viši asistent, Pandžić Biljana, stručni saradnik
Metod nastave i savladavanja gradiva: Teorijska nastava i vježbe. Seminari i konsultacije
Sadržaj predmeta

 Pripremne nedelje

I Nedelja

II Nedelja

III Nedelja

IV Nedelja

V Nedelja

VI Nedelja

VII Nedelja

VIII Nedelja

IX Nedelja

X Nedelja

XI Nedelja

XII Nedelja

XIII Nedelja

XIV Nedelja

XV Nedelja

Priprema i upis semestraUvod u fizikalnu medicinu i rehabilitacijuAnamneza i klinički pregled u fizikalnoj medicini i rehabilitaciji sa propedevtikom lokomotornog sistemaKlasična elektrodijagnostika, EMNGZnačaj i vrste prirodnih faktora liječenja, fototerapija, biostimulativni laser i magnetoterapijaElektroterapija: jednosmjerne, naizmjenične, niskofrekventne,srednjefrekventne i Visokofrekventne struje Termo i hidroterapija, balneoterapija Ultrazvuk, infrazvuk: primjena u fizikalnoj medicini Prvi kolokvijum Načela i vrsta rehabilitacijskog liječenja (kineziterapija, pouka za samostalno obavljanje ASŽ, radna terapija, psihosocijalni faktori) Medicinska rehabilitacija pacijenata sa oštećenjem CNS Medicinska rehabilitacija pacijenata  kod oštećenja perifernih nerava Medicinska rehabilitacija pacijenata traumatizovanih bolesnika Medicinska rehabilitacija pacijenata oboljele i povrijeđene djece Drugi kolokvijum Medicinska rehabilitacija pacijenata sa respiratornim i kardiovaskularnim oboljenjima Medicinska rehabilitacija reumatoloških bolesnika Medicinska rehabilitacija pacijenata sa amputiranim ekstremitetima

Opterećenje studenata na predmetu

Nedeljno

Broj sati:boda h 30/15=4 Struktura opterećenja: 1 sat predavanja 1 sat vježbi 2 sata samostalnog rada uključujući konsultacije  

U toku semestra

Nastava i završni ispit 4 h 15 = 60 Neophodne pripreme (prije početka semestra): 2 h 4 sata = 8 sati Ukupno opterećenje za predmet 2 h 30 = 60 Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku uključujući i polaganje popravnog ispita   Struktura opterećenja 60 sati (nastava) + 8 sati (priprema) + 35 sati (dopunski rad)
Studenti su obavezni da pohađaju teorijsku nastavu i vježbe i polože kolokvijum
Literatura: U pripremi
 
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:Kolokvijum, Test, Praktični i usmeni ispit
Posebna naznaka za predmet:
Ime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof.dr Slavica Jandrić
Napomena:

Log in