Farmakologija sa toksikologijom – S

Farmakologija sa toksikologijom – S

Vježbe možete preuzeti na dnu stranice.

Naziv predmeta

FARMAKOLOGIJA I TOKSIKOLOGIJA

 
Šifra predmeta Status predmeta semestar ECTS kredit Fond časova
 

obavezni

 III

7

(3+2)   75
Studijski programi za koje se organizuje: Akademske osnovne ČETVOROGODIŠNjE STUDIJE ZDRAVSTVENE NjEGE. Studije traju 8 semestara, 240 ECTS
Uslovljenost drugim predmetima: Biohemija, fiziologija, mikrobiologija i imunologija
Ciljevi izučavanja predmeta Osnove farmakokinetike, farmakodinamike, farmakoterapije i jatrogene toksikologije
Ime i prezime nastavnika i saradnika:  Svjetlana Stoisavljević-Šatara, vanredni profesor                                                                           Ranko Škrbić, vanredni profesor                                                                          Lana Nežić, docent                                                                                                                                  Nataša Stojaković, viši asistentAna Golić Jelić, asistent
Metod nastave i savladavanja gradiva: Teorijska nastava i vježbe. Seminari i konsultacije
Sadržaj predmeta
NUvod,Način primjene lijekova,FarmakokinetikaMehanizmi djelovanja lijekovaN2Neželjena dejstva lijekova,Zavisnost od lijekovaFaktori koji utiču na dejstvo lijekvoa,Transmisija u VNSHolinergički receptori, Lijekovi koji djeluju na hlinergičke receptoreN3Adrenergički receptori, Lijekovi koji djeluju na adrenergičke recetoreHistaminski receptori, agonisti i antagonistiN4Neurotransmisija i dejstvo lijekova na CNSAntipsihoticiAntidepresivi, Anksiolitici i hipnoticiN5 Opšti anestetici, Miorelaksantni lijekoviLokalni anestetici, AntiepilepticiN6Terapija parkinsonove bolesti, Stimulansi CNSEtanol. Analgetici N7 Lijekovi u terapiji srčane insuficijencije Lijekovi u terapiji aritmija N8 Antihipertenzivni lijekovi. Diuretici Lijekovi u terapiji ishemije miokarda i poremećaja cerebralnog krvotoka KOLOKVIJUM N9 Vitamin K i antikoagulantni lijekovi. Antiagregacioni lijekovi Fibriniolitici. Hemostatici N10.Liječenje anaemija. Vitamini Sredstva za nadoknadu izgubljene tečnosti ili krvi   N11 Farmakologija respiratornog sistema.Terapija peptičkog ulkusa. Prokinetici. Antiemetici. AntidijarojiciN12 Tiroidni hormoni i antitireoidni lijekoviInsulin i oralni anditijabetici. Adrenokortikalni hormoni. Estrogeni i gestageniAndrogeni i anabolici. Hormoni hipotalamusa i hipofize. Paratireoidni hormoniN13. Principi antibiotske terapije. Mehanizmi djelovanja antibiotika. PeniciliniCefalosporini. Aminogliozidi. Antituberkulotici. TetracikliniMakrolidi. Likozamini. SulfonamidiUroantiseptici. Antigljivični lijekovi. Antivirusni lijekoviKOLOKVIJUMN14 Antimalarijski i amebicidni lijekovi. AntihelminiticiAntiseptici i dezificijensi.N15 Hemoterapija malignih oboljenja. Osnove toksikologijeN16. Završni ispitOvjera semestra, upis ocjena N17-21. Dopunska nastava i popravni ispitni rok      

Opterećenje studenata na predmetu

Nedeljno

Broj sati:7 bod x40/30 =9,33   Struktura opterećenja: 3časa predavanja 2časa vježbi samostalan rad, konsultacije 4,33 sata  

U toku semestra

Nastava i završni ispit: :9,33sati x15=139,95 sati Neophodne pripreme (prije početka semestra): 2x9,33sati=18,66 sati Ukupno opterećenje za predmet: 7 x 30 =210sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku uključujući i polaganje popravnog ispita: 51,39 sati Struktura opterećenja: :139,95 sati(nastava)+18,66 sati (priprema) +51,39 sati (dopunski rad)  
Studenti su obavezni da pohađaju teorijsku nastavu, seminare i vježbe i polože kolokvijum
Literatura:
  1. V.Varagić, M.Milošević: Farmakologija, Elit-Medica, Beograd 2006. (odabrana poglavlja)
  2. S. Šatara, R Škrbić. N Stojaković. L Nežić. Praktikum iz farmakologije (u pripremi)
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:Pohađanje nastave i aktivnosti do 10 bodova maksimalno,Kolokviji do 40 bodova maksimalnoZavršni ispit do 50 bodova maksimalno.Prolazna ocjena se dobije ako se kumulativno sakupi najmanje 51 bod.
Posebna naznaka za predmet:
Ime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof.dr Svjetlana Stoisavljević-Šatara
Napomena:Konsultacije

Log in