Anatomija i dentalna anatomija - S

Anatomija i dentalna anatomija - S

Naziv predmeta

ANATOMIJA I DENTALNA ANATOMIJA

Šifra predmeta Status predmeta semestar ECTS kredit Fond časova

obavezni

I i II

19

225 (2+2) (6+5)
Studijski programi za koje se organizuje: Akademske osnovne studije STOMATOLOGIJE. Studije traju 12 semestara, 360 ECTS
Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavu, praćenje i polaganje predmeta
Ciljevi izučavanja predmeta: Detaljno upoznavanje  građe  čovjeka
Ime i prezime nastavnika i saradnika: dr Zdenka Krivokuća, redovni profesor; dr Dušan Šuščević, redovni profesor; dr Goran Spasojević, vanredni profesor; dr Tatjana Bućma, docent;  dr Vesna Gajanin, docent; mr Zlatan Stojanović, viši asistent;  mr Igor Sladojević, viši asistent;
Metod nastave i savladavanja gradiva: Teorijska nastava i vježbe, seminari i konsultacije
Sadržaj predmeta

I Nedelja

II Nedelja

III Nedelja

IV Nedelja

V Nedelja

VI Nedelja

VII Nedelja

VIII Nedelja

IX Nedelja

X Nedelja

XI Nedelja

XII Nedelja

XIII Nedelja

XIV Nedelja

XV Nedelja

XVI-XXIII Ned.

XXIV Nedelja

XXV Nedelja

XXVI Nedelja

XXVII Nedelja

XXVIII Nedelja

XXIX Nedelja

XXX Nedelja

XXXI Nedelja

XXXII Nedelja

XXXIII Nedelja

XXXIV Nedelja

XXXV Nedelja

XXXVI Nedelja

XXXVII Nedelja

XXXIX-XLV Ned.

Uvod. Opša osteologija. Opšta artrologijakosti lobanje, lobanja kao cjelinaKosti lica, kraniofacijalne duplje, neurokranijumOpšta artrologija, zglobovi glave i vrata, kl. anatomija temporomandib. zgloba, viscerokran.Opšta miologija, mišići glave i vrata, vicerokranijumOpšta angiologia. Krvni sudovi glave i vrata, vaskularizacija žvaćnog sistema, regio facieiOpšta neurologija, kranijalni nervi (I-IV), N.trigeminus, kl. anatomija, regio colliUsna duplja i njen sadržaj, zubi, regio colli lateralis Ždrijelo, grkljan, tiroidna i paratireoidne žlijezde, aerodigestivna raskrsnica, kosti kičmenog Kičmeni pršljenovi, grudna kost, mišići, krvni sudovi i nervi zidova gr. koša, dojka, rebra, Dijafragma, podjela grudne duplje, timus, disajni putevi Pluća, plućna maramica Srce, perikard, aorta, gornja šuplja vena, plućno stablo Sadržaj zadnjeg medijastinuma, podjela mediastinuma Zidovi trbuha, trbušna duplja i peritoneum Kolkvijum, Ovjera semestra i upis, Dopunska nastava Želudac, jetra i žučni putevi, pankreas Jejunum i ileum, slezena Zidovi karlice, karlična duplja, muški polni organi, ingvinalni kanal Ženski polni organi, mokraćna bešika, rektum Kosti i zglobovi ruke Mišići, krvni sudovi i nervi noge Oko, očna jabučica, pomoćni organi oka Uho, spoljašnje, srednje i unutrašnje. Podjela i razvoj nervnog sistema, kičmena moždina Periferni nervni sistem, autonomni nervni sistem Moždano stablo, mali mozak IV moždana komora, građa moždanog stabla Međumozak, talamus, hipotalamus, metatalamus, subtalamus, epitalamus Veliki mozak, putevi nervnog sistema Završni ispit, ovjera semestra i upis ocjena, dopunska nastava i dopunski ispit

Opterećenje studenata na predmetu

Nedeljno

Broj sati: 19x40/30=25 Struktura opterećenja: 2 sata (I sem), 6 (II sem) predavanja i seminari 2 sata (I sem), 5 (II sem) vježbe i seminari 17,5 sati samostalnog rada uključujući i konsultacije

U toku semestra

Nastava i završni ispit 25 sati h 30 nedelja = 750 sati Neophodne pripreme (prije početka semestra): 4 h 25= 100 sati Ukupno opterećenje za predmet19h60=1140 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku uključujući i polaganje popravnog ispita 290 sati Struktura opterećenja 750 sati (nastava) + 100 sati (priprema) + 290 sati (dopunski rad)
Studenti su obavezni da pohađaju teorijsku nastavu, seminare, vježbe i polože kolokvijum
Literatura:
Anatomija glave i vrata, Anatomija grudnog koša, Anatomija ruke, Anatomija noge, Anatomija abdomena i male karlice, Anatomija nervnog sistema, Osteologia – Grupa autora (Beograd, Niš, Novi Sad, Banjaluka, Krivokuća Z. i autori: ANATOMIJA ČOVJEKA, Medicinski fakultet Banjaluka
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Kolokvijum: , Test,. Praktični i usmeni ispitKolokvijum:  Kolokvijum   1 ( Ruka i Grudni koš );  Kolokvijum   2 ( Glava i vrat ); Kolokvijum   3 (CNS )Parcijalni ispit iz anatomije :  Parcijalni ispit 1  ( Ruka , Grudni koš , Hoga ) , polaže se posle  prvog (zimskog) semestra  u Januarskom i Februarskom ispitnom roku .Parcijalni ispit 2  ( Glava i vrat ,Centralni nervni sistem , Trbuh , Karlica  ) polaže se  posle drugog semestra .Uslovi  : za  Parcijalni ispit   1  : položen kolokvijum 1; za  Parcijalni  ispit  2 : položen parcijalni ispit 1  i  položen kolokvijum 2 i 3 .Završni ispit iz anatomije  :- Položen parcijalni  ispit 1 i parcijalni ispit 2 ili - Polaganje ipita iz anatomije  u cjelini posle završenog drugog semestra i položenih kolokvija  1, 2 i 3
Posebna naznaka za predmet: Potrebno poznavanje latinskog jezika
Ime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof. Dr Zdenka Krivokuća

Log in